”Lik­nar or­ga­ni­se­rad bro

SWEFILMRÄTTEGÅNGEN: ÅKLA­GA­REN YRKAR PÅ FÄNGELSESTRAFF

Hallands Nyheter - - Nyheter -

Åkla­ga­ren yr­ka­de på ett års fäng­el­se för den 22-åri­ga man från Kungs­bac­ka som står åta­lad för in­bland­ning i pi­rat­saj­ten Swe­fil­mer.

Må­let om Swe­fil­mer sak­nar mot­styc­ke för vad som har prö­vats i dom­stol i Sve­ri­ge vad det gäl­ler pi­rat­saj­ter och brott mot upp­hovs­rättsla­gen.

Åta­let om­fat­tar över 1 400 fil­mer och en 26-årig man från Tyskland miss­tänks ha tjä­nat 14 mil­jo­ner kro­nor.

Han har ti­di­ga­re sut­tit häk­tad, men har nu ta­git sig fri­vil­ligt till rät­te­gång­en i Var­bergs tings­rätt där han står åta­lad för upp­hovs­rätts­brott och grov pen­ning­tvätt.

Un­der mån­da­gens för­hand­ling, sis­ta dagen av sju, yr­ka­de kam­mar­å­kla­ga­re An­na Gin­ner, vid in­ter­na­tio­nel­la åkla­gar­kam­ma­ren i Stock­holm, att man­nen ska dö­mas till ett sam­man­lagt fängelsestraff på 4,5 år och att han ska be­ta­la till­ba­ka 14 mil­jo­ner kro­nor som han tjä­nat i re­klamin­täk­ter.

– JAG PÅ­STÅR att det här bär drag av or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het. En brotts­lig­het som har dra­git in myc­ket stor peng­ar, sa hon i sin slut­plä­de­ring.

Hon tryck­te även på att tings­rät­ten no­ga skul­le över­vä­ga syf­tet och ef­fek­ten av verk­sam­he­ten.

– Syf­tet var att ge al­la be­sö­ka­re av hem­si­dan Swe­fil­mer en möj­lig­het att se på film gra­tis. Man har till och med gjort re­klam för hem­si­dan och upp­munt­rat till fler be­sö­ka­re.

– Ef­fek­ten av verk­sam­he­ten har va­rit att tu­sen­tals an­vän­da­re har gjort just det­ta i stäl­let för att be­ta­la till de svens­ka film­bo­la­gen, vil­ket har ska­dat film­bo­la­gen, sa An­na Gin­ner, som var med i för­hand­ling­en via vi­de­o­länk.

26-ÅRINGENS ADVOKAT kom­men­te­ra­de åkla­ga­rens yr­kan­den som ”fan­ta­sikrav” och att det in­te alls är sä­kert att hans kli­ent har be­gått ett brott över­hu­vud­ta­get.

Ju­ris­ten Hen­rik Pon­tén på Rät­tig­hets­al­li­an­sen, fö­re­trä­der mål­sä­ga­re som Walt Dis­ney och Svensk Film­in­du­stri, satt ock­så med via vi­de­o­länk.

– Vi får in­te glöm­ma att det ba­ra är en li­ten del av peng­ar­na som vi har kun­na åter­fin­na. Det finns en

OVÄNTAD VÄNDNING. Den 26-åri­ge man­nen kom fri­vil­ligt till rät­ten, men nu häk­tas han i vän­tan på dom. Tings­rät­ten är oro­lig att han an­nars ska för­svin­na. 22-åring­en från Kungs­bac­ka kan dö­mas till

”FAN­TA­SIKRAV”. Så kom­men­te­ra­de 26-åri­gens advokat Ans­gar Fir­sching åkla­ga­rens yr­kan­de om 4,5 års fäng­el­se för hans kli­ent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.