Ljus – in­te all­tid gläd­jan­de

Tu­sen­tals drab­bas av vår­de­pres­sion – pro­fes­sorns tips: Så gör du för att må bätt­re

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

För många be­ty­der vår­lju­set lyc­ka och gla­da da­gar i so­len. Men många på­ver­kas ock­så an­norlun­da.

Tu­sen­tals svens­kar drab­bas av vår­de­pres­sion när so­len tit­tar fram.

Ex­akt hur många som blir ned­stäm­da är svårt att sä­ga då oli­ka stu­di­er ger oli­ka svar.

–Upp till 10 pro­cent av be­folk­ning­en har så kal­lad års­tids­bun­den de­pres­sion och drab­bas då på hös­ten, vin­tern el­ler vå­ren, sä­ger Li­sa Ek­se­li­us, pro­fes­sor i psy­ki­a­tri vid Uppsa­la uni­ver­si­tet.

För att bli di­a­gnos­ti­se­rad med års­tids­bun­den de­pres­sion ska man drab­bas två år i rad och vid sam­ma tid på året. Sym­tom som kan vi­sa på de­pres­sion är bris­tan­de in­tres­se för sa­ker man an­nars tyc­ker om, sömn­stör­ning­ar och en käns­la av hopp­lös­het.

– Ap­ti­ten kan ock­så på­ver­kas, vid en van­lig de­pres­sion mins­kar den of­ta men vid års­tids­bun­den de­pres­sion bru­kar den tvärtom öka, sä­ger Li­sa Ek­se­li­us.

Det finns ett an­tal oli­ka hy­po­te­ser om vad det är som fak­tiskt or­sa­kar den års­tids­bund­na de­pres­sio­nen. Den mest san­no­li­ka är att den bi­o­lo­gis­ka kloc­kan ham­nar i otakt. Man an­tar att det på­ver­kar ba­lan­sen av vis­sa hor­mo­ner i krop­pen, och på nå­got sätt även hu­mö­ret.

– Där­e­mot är det ing­en hy­po­tes som är be­vi­sad än, sä­ger Li­sa Ek­se­li­us.

En års­tids­bun­den de­pres­sion, sä­ger hon, ser ut som en van­lig de­pres­sion, med skill­na­den att den in­träf­far vid en spe­ci­ell tid­punkt.

Om det rör sig om en vec­ka där ens hu­mör ba­ra in­te är på topp el­ler en fak­tisk de­pres­sion kan va­ra svårt att själv av­gö­ra.

– För att kal­las en de­pres­sion mås­te sym­to­men fin­nas i minst två vec­kor, och un­der den ti­den gö­ra att man in­te kan fungera som van­ligt, sä­ger Li­sa Ek­se­li­us.

Fun­ge­rar man trots ned­stämd­he­ten okej och kan han­te­ra jobb och fri­tid me­nar Li­sa Ek­se­li­us att det kan hjäl­pa att för­bätt­ra sitt livsstil­stänk.

– Då kan man tän­ka på hur man gör för att må bra, få bra sömn­va­nor, trä­na och av­stå al­ko­hol och and­ra dro­ger. Få en re­gel­bun­den­het i li­vet, sä­ger Li­sa Ek­se­li­us.

Och om man har en års­tids­bun­den de­pres­sion?

– Då ska man sö­ka hjälp hos sin hus­lä­ka­re. Har det gått så långt att man har tan­kar på att man in­te vill le­va läng­re kan man sö­ka akut hjälp, sä­ger hon.

Te­ra­pi ge­nom ljus har, en­ligt Li­sa Ek­se­li­us, in­te nå­gon ve­ten­skap­ligt be­vi­sad ef­fekt då de stu­di­er som gjorts haft för då­lig kva­li­tet.

Ma­ria Hall/tt

FOTO: FRED­RIK SAND­BERG/TT

På­ver­kas oli­ka. Många nju­ter när vår­lju­set tit­tar fram, men in­te al­la gläds åt års­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.