Sö­ker and­ra lo­ka­ler

BRAN­DEN I HAMN­OM­RÅ­DET: DRAB­BA­DE FÖ­RE­TAG BÖR­JAR KOM­MA IGÅNG IGEN Det ned­brän­da gju­te­ri­et i ham­nen kom­mer att byg­gas upp igen. Sam­ti­digt har en del av de drab­ba­de fö­re­ta­gen bör­jat kom­ma till­ba­ka i nor­mal verk­sam­het igen.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Mår­ten Samu­el­son 010-471 52 74 ∙ mar­ten.samu­el­son@hn.se

Den ned­brän­da gju­te­ri­bygg­na­den i ham­nen ska byg­gas upp igen. Sam­ti­digt bör­jar en del av de drab­ba­de fö­re­ta­gen att kom­ma igång med nor­mal verk­sam­het igen. Men al­la har än­nu in­te hit­tat nya lämp­li­ga lo­ka­ler.

Martin Eirefelt, vd på Eirefelt Fas­tig­hets AB, har haft brå­da da­gar ef­ter bran­den.

– Vå­ran prio har va­rit att hjäl­pa de drab­ba­de fö­re­ta­gen att hit­ta nya lo­ka­ler. Många som hyr­de i kon­tors­ho­tel­let har vi kun­nat sät­ta in i bygg­na­den in­till.

– För vår egen del var det he­la vårt hu­vud­kon­tor som brann ner. Vi fick ba­ra ut vår da­tor, ser­ver och de fy­sis­ka hy­res­kon­trak­ten. Men som tur var fanns tom­ma kon­tor på Bad­hus­vä­gen i en av vå­ra and­ra fas­tig­he­ter.

MEN DET GÄLLER in­te ba­ra att hit­ta en tom lo­kal, den ska även va­ra an­pas­sad för verk­sam­he­ten.

– Det är ett him­la puss­lan­de och vi har vänt oss till and­ra fas­tig­hets­ä­ga­re ock­så. I dags­lä­get tror jag ba­ra att det är Crossfit, Tra­de­mec och Med­bor­gar­sko­lans al­la band som in­te kom­mit in i nya lo­ka­ler. Hur re­a­ge­ra­de du när du fick hö­ra om den nya bran­den på Åka­re­vä­gen?

– Det känns otro­ligt olus­tigt så klart och vi har satt in ex­tra be­vak­ning på vå­ra fas­tig­he­ter. Jag li­der med dem som drab­bats för man vet vad det in­ne­bär. För vår del känns det skönt att gär­nings­man­nen sit­ter häk­tad.

Res­ter­na av den gam­la gju­te­ri­bygg­na­den i ham­nen kom­mer att ri­vas helt. De de­lar som står kvar är i för då­ligt skick för att byg­gas på.

– Hu­set var för­säk­rat och hy­res­för­lust­för­säk­rat så det kom­mer att lö­sa sig. Vi kom­mer att byg­ga med sam­ma form och stor­lek så att den ser ut pre­cis som den gam­la te­gel­bygg­na­den.

– Men det är all­de­les för ti­digt att sä­ga när den nya står klar. Det hand­lar sä­kert om år och då står vi med tom­ma lo­ka­ler. I och med bran­den revs al­la kon­trakt på det da­tu­met och al­la fö­re­tag som var där ti­di­ga­re mås­te ha hit­tat nya stäl­len att va­ra på, sä­ger Martin Eirefelt.

OLSSONS ENTREPRENAD TILL­HÖR

dem som kun­de flyt­ta in i bygg­na­den in­till.

– Vår länga var den minst drab­ba­de och vå­ra gre­jer fanns kvar. De har ba­ra rök­sa­ne­rats. Man tän­ker på dem som blev av med allt. Men det är myc­ket jobb än­då med att flyt­ta och in­stal­le­ra allt, kon­sta­te­rar ar­bets­le­da­re Dan Ah­nelöv som räk­nar med att verk­sam­he­ten för­skju­tits med en dryg vec­ka.

– Allt stod i bär­kas­sar och jag fick mon­te­ra upp allt hem­ma i gäst­rum­met först. Så att vå­ra an­ställ­da kun­de få ut si­na lö­ner. Man får li­te an­norlun­da tänk ef­ter det här. Att sä­ker­hetsko­pi­e­ra och sånt, sä­ger Ann-britt Reg­nan­der på kon­to­ret.

ÄVEN VERKTYGSFÖRETAGET Be-

”Det känns otro­ligt olus­tigt så klart och vi har satt in ex­tra be­vak­ning på vå­ra fas­tig­he­ter”

MARTIN EIREFELT

vd Eirefelt Fas­tig­hets AB

Tech har fått plats på sam­ma vå­nings­plan.

– Vi var ock­så i kon­tors­de­len som kla­ra­de sig. Se­dan har vi fått till­gång till Nor­dic Cra­nes lo­ka­ler, be­rät­tar Björn Eklund på Be­tech.

Gju­te­ri­et Cross­fits lo­ka­ler blev där­e­mot full­stän­digt för­stör­da. Man har cir­ka 150 med­lem­mar som trä­nar ut­om­hus på oli­ka plat­ser för när­va­ran­de.

– Det är ju folk som är trä­nings­be­näg­na och vill hål­la igång. Mo­tions­hu­set, Strand­häl­san och Friskis & Svet­tis har er­bju­dit oss att va­ra i de­ras lo­ka­ler tills vi­da­re och så har jag min lo­kal Ves­si­ge Kett­le­bell. Men vi le­tar ny lo­kal i Fal­ken­berg, sä­ger Gar­ry Ahl­berg på Gju­te­ri­et Crossfit.

KOM­MU­NA­LA FAL­KEN­BERGS Nä­rings­liv AB er­bjöd sig att hjäl­pa Ei­re­felts Fas­tig­he­ter ef­ter bran­den.

– Men de ver­kar ha rett ut det här själ­va till störs­ta de­len. Den po­si­ti­va bi­ten i det här trå­ki­ga är att många fö­re­ta­ga­re och fas­tig­hets­ä­ga­re hör­de av sig till oss di­rekt och er­bjöd sig att hjäl­pa till på oli­ka sätt, sä­ger vd Jan Mel­kers­son.

Bild: OLA FOLKESSON

PROVISORISKT. Ann-britt Reg­nan­der fick mon­te­ra upp da­torn hem­ma först för att fixa lö­nen åt de an­ställ­da. Nu har man fått nya lo­ka­ler och bör­jar kom­ma igång med nor­mal verk­sam­het.

Bild: OLA FOLKESSON

IN­TILL. Dan Ah­nelöv på Olssons Entreprenad be­höv­de ba­ra flyt­ta till bygg­na­den bred­vid.

Bild: OLA FOLKESSON

ÅTERUPPSTÅR. Res­ter­na av gju­te­ri­et rivs och en ny te­gel­bygg­nad med sam­ma form och stor­lek ska upp­fö­ras så små­ning­om.

Bild: OLA FOLKESSON

FULLT UPP. Martin Eirefelt har haft brå­da da­gar med att le­ta ef­ter nya lo­ka­ler åt si­na hy­res­gäs­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.