Får smisk av re­vi­so­rer­na

REVISORSKRITIK. Bakom en ljus yta döl­jer sig pengarull­ning och re­kry­te­rings­pro­blem. Re­gi­o­nen mås­te in­se all­va­ret i re­vi­so­rer­nas be­döm­ning.

Hallands Nyheter - - Ledare - Maria Hal­des­ten 010-471 53 70 • maria.hal­des­ten@hn.se

LE­DA­RE 28/4. När målupp­fyl­lel­sen ha­ve­re­rar år ef­ter år, för­står man då att skäm­mas? El­ler blir de an­sva­ri­ga mer och mer av­trub­ba­de för var­je gång som re­vi­so­rer­na står i full­mäk­ti­ge och upp­re­par sam­ma kri­tik?

– Vi sät­ter höga mål som kan va­ra svå­ra att nå, för­sva­ra­de sig Mats Eriks­son (M), re­gi­on­sty­rel­sens ordförande.

Me­to­den att sik­ta mot stjär­nor­na i hopp om att nå träd­top­par­na har dock up­pen­ba­ra bak­si­dor. Då in­te främst i form av miss­nöj­da re­vi­so­rer ut­an i form av be­svik­na medborgare. Hallän­ning­ar­na kan ju tän­kas tro att de mål re­gi­o­nen sät­ter upp är nå­got man verk­li­gen har tänkt för­verk­li­ga. Och då ser det il­la ut när målupp­fyl­lel­sen sta­digt sjun­ker.

HALLAND HAR GOTT ryk­te, som väl­må­en­de re­gi­on. Viss re­a­lism i mål­bil­den skul­le in­te ska­da det ryk­tet – tvärtom. Om re­gi­o­nen är över­am­bi­tiös är en dos re­a­lism att re­kom­men­de­ra. Och i den mån mål­ar­be­tet sköts för då­ligt är det dags att läg­ga in en hög­re väx­el. Ta det här med vårdska­dor­na till ex­em­pel.

– Vi har som mål att vårdska­dor­na skall hal­ve­ras, men de har in­te mins­kat, på­pe­ka­de Jan-erik Martin­sen när han pre­sen­te­ra­de re­vi­so­rer­nas be­döm­ning­ar.

VÅRDSKADOR ÄR DY­RA på väl­digt många sätt. I värs­ta fall kan de le­da till dö­den, el­ler livs­långa han­di­kapp. Så nog finns det skäl att job­ba än­nu hår­da­re och än­nu for­ta­re för att nå det må­let.

Krux­et är för­stås att det kan kos­ta peng­ar. Och mot bak­grund av att just sjuk­vår­den är det om­rå­de där re­gi­o­nen har svårt att få kon­troll över pengarull­ning­en kan det eko­no­mis­ka må­let kroc­ka med det and­ra. Å and­ra si­dan kos­tar det att re­pa­re­ra vårdskador. Så i läng­den lö­nar det sig bå­de re­gi­on- och sam­hälls­e­ko­no­miskt att sat­sa på målupp­fyl­lel­se på den här punk­ten.

HUR ÄR DET med möj­lig­he­ten att få tid hos lä­ka­re?

– Re­gi­o­nen har svårt att upp­rätt­hål­la till­gäng­lig­het och kom­pe­tens, på­pe­ka­de Jan-erik Martin­sen.

Man har helt en­kelt svårt att re­kry­te­ra och be­hål­la per­so­nal. Per­so­nal­bris­ten på­ver­kar till­gäng­lig­he­ten, ett pro­blem som re­gi­o­nen för­sö­ker lö­sa med att hy­ra in ex­em­pel­vis lä­ka­re. Det är dock en dyr lös­ning – vil­ket gör att man har satt som mål att mins­ka hyr­lä­kar­no­tan.

LI­BE­RA­LER­NAS TOMMY RYDFELDT be­skrev va­let om vil­ket man skall sät­ta först som en svår ba­lans­gång. Det är det na­tur­ligt­vis. Al­la lands­ting och re­gi­o­ner tam­pas med det­ta pro­blem, vil­ket bland an­nat har att gö­ra med lö­ne­ni­vå­er­na i vård- och om­sorgs­sek­torn.

ATT LÖ­SA DET­TA di­lem­ma är allt­så in­te ba­ra en av Hal­lands ut­an en av Sve­ri­ges störs­ta ut­ma­ning­ar. En mind­re re­gi­on med bätt­re över­blick över lo­ka­la för­hål­lan­den och per­so­nal­kår bör dock ha ex­tra go­da för­ut­sätt­ning­ar att kla­ra upp­gif­ten.

Mats Eriks­son har för­vis­so fog för sin oro att so­ci­al­de­mo­kra­ter­nas pla­ner på vinst­be­gräns­ning­ar kan kom­ma att för­vär­ra pro­ble­met. Men där är vi in­te än. Det vik­ti­ga för re­gi­on­sty­rel­sens ordförande, är där­för att fo­ku­se­ra på de bris­ter som re­vi­so­rer­na nu har satt fing­ret på. Det­ta kon­troll­or­gan är vik­tigt och kva­li­te­ten i re­gi­o­nens verk­sam­het häng­er på att dess kri­tik tas på all­var. Att de mås­te upp­re­pa sam­ma fra­ser år ef­ter år ty­der ty­värr på att man in­te rik­tigt in­sett det. Men för­hopp­nings­vis kan det på­gåen­de fram­tids­ar­be­tet le­da till verk­sam­hets­för­änd­ring­ar som så väl be­hövs.

Bild: LI­NA SALOMONSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.