In­for­ma­tions­kol­laps ef­ter tå­go­lyc­ka

Hallands Nyheter - - Ledare - MARIA HAL­DES­TEN

LE­DA­RE 28/4. Var är bus­sen? Re­se­nä­rer spring­er som yra höns på Kungs­bac­ka sta­tion. Kanske är det rentav Hal­lands­tra­fi­kens syf­te – att ge de stres­sa­de pend­lar­na li­te mor­gon­gym­pa? Var­för an­nars skö­ta sitt in­for­ma­tions­upp­drag så il­la?

Att re­pa­ra­tio­ner kan ta tid är ett öde många re­se­nä­rer kan för­li­ka sig med. Olyc­kor hän­der – pre­cis som re­gi­onrå­det Stefan Bengts­son (C) på­ta­la­de i full­mäk­ti­ge i ons­dags.

– Rör­lig­he­ten över grän­ser­na får sig ett slag och vi­sar den sår­bar­het vi har. Det är vik­tigt att vi fort­sät­ter job­ba med de här frå­gor­na, fort­sat­te han.

Nog vi­sar sig sår­bar­he­ten all­tid, lik­som den us­la be­red­ska­pen i all sin nak­na pin­sam­het. Och då hand­lar det in­te främst om svå­rig­he­ter­na att få fram er­sätt­nings­tra­fik. Det hand­lar om oför­mågan att ef­fek­tivt och smi­digt spri­da in­for­ma­tion om al­ter­na­ti­ven – ex­em­pel­vis i lo­kal­tra­fi­ken – som re­se­nä­rer kan ha prak­tisk nyt­ta av. Al­la ha­de ex­em­pel­vis in­te be­hövt blir stå­en­de på sta­tio­nen i Fal­ken­berg i tim­tal i tis­dags om Hal­lands­tra­fi­ken be­mö­dat sig med att skic­ka ut lot­sar som kun­de hjäl­pa de strand­sat­ta.

Vi­da­re bju­der hög­ta­lar­sy­ste­men go­da möj­lig­he­ter att läm­na tyd­lig in­for­ma­tion om var, när och vart er­sätt­nings­bus­sar­na går. Än­då bris­ter det. Och hur i all värl­den kan det va­ra så svårt att sät­ta upp någ­ra till­fäl­li­ga skyl­tar som kan le­da de vils­na pend­lar­na rätt?

”En ha­ve­ri­kom­mis­sion bör till­sät­tas ef­ter Hal­lands­tra­fi­ken’s to­ta­la ha­ve­ri. Ing­en har koll på nå­got om när bus­sar går. Ka­ta­strof!” Så skri­ver en ir­ri­te­rad re­se­när på twit­ter.

Fler re­se­nä­rer ut­tryc­ker lik­nan­de fru­stra­tion – av för­klar­li­ga skäl. Fullt så­här då­lig får ser­vicen in­te va­ra!

Bild: ÅSA LINDQVIST

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.