Lägg den nya po­lis­hög­sko­lan i Halland

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Hög­sko­lan i Halm­stad har god kom­pe­tens in­om en rad om­rå­den som är ak­tu­el­la i po­lis­ut­bild­ning­en.

PO­LI­SEN. Re­ge­ring­en gör nu en stor sats­ning på po­li­sen. De kom­man­de åren skall an­ta­let po­li­san­ställ­da öka med 10 000. Or­sa­ken till den­na sats­ning på ökad trygg­het är fle­ra. Den vik­ti­gas­te or­sa­ken är att po­li­sens re­sur­ser idag in­te räc­ker till. Vi har un­der fle­ra år sett en ökad gäng­kri­mi­na­li­tet och en or­ga­ni­se­rad brott­lig­het som mås­te be­käm­pas med al­la me­del sam­häl­let för­fo­gar över. Till det­ta kom­mer ris­ken för yt­ter­li­ga­re terror­dåd i Sve­ri­ge.

FÖR ATT LYC­KAS öka an­ta­let po­li­ser ska två nya po­lis­hög­sko­lor star­tas. En i Malmö och en i Västsverige. I Västsverige finns fle­ra hög­sko­le­or­ter som är in­tres­se­ra­de. Den själv­kla­ra or­ten bor­de va­ra Halm­stad. En eta­ble­ring i Halm­stad kan sam­ord­nas med För­svars­mak­ten vil­ket gör att in­ve­ste­rings­kost­na­der­na blir lå­ga och att ut­bild­ning­en snabbt kan kom­ma igång. Att hög­sko­lans nya rek­tor ti­di­ga­re va­rit rek­tor för Lin­néu­ni­ver­si­te­tet, som har en väle­ta­ble­rad po­lis­ut­bild­ning, gör att det finns go­da för­ut­sätt­ning­ar för en hög kva­li­tet från start.

Hög­sko­lan i Halm­stad har god kom­pe­tens in­om en rad om­rå­den som är ak­tu­el­la i po­lis­ut­bild­ning­en. Av myc­ket stor be­ty­del­se är att Sve­ri­ges en­da hög­re ut­bild­ning i It-fo­ren­sik är pla­ce­rad vid hög­sko­lan. It-fo­ren­sik är ett av po­li­sens vik­ti­gas­te verk­tyg för ut­red­ning­ar av brott där mo­bil­te­le­fon, da­tor el­ler di­gi­tal kom­mu­ni­ka­tion an­vänds. Till hös­ten star­tar även ett in­ter­na­tio­nellt ma­gis­ter­pro­gram i nät­verks­fo­ren­sik vid Halm­stads hög­sko­la. De två ut­bild­ning­ar­na är uni­ka i Sve­ri­ge och kun­ska­per in­om des­sa om­rå­den är av enormt stor be­ty­del­se i det mo­der­na och fram­ti­da po­lis­ar­be­tet.

HALM­STAD ÄR DESS­UTOM en av de mest at­trak­ti­va kom­mu­ner­na i Sve­ri­ge att bo och ver­ka i. Det bör ha stor be­ty­del­se då över 100 ut­bild­nings­plat­ser står tom­ma på lan­dets po­lis­hög­sko­lor i dags­lä­get.

Halland har ald­rig ti­di­ga­re, vad jag vet, ställt krav el­ler star­ka öns­ke­mål på re­ge­ring­ar att det skall ske eta­ble­ring­ar av stat­li­ga verk­sam­he­ter i Halland. Kanske är det där­för som Halland i dag har minst an­tal stat­li­ga jobb i he­la Sve­ri­ge i re­la­tion till be­folk­ning­en. Från So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Hal­lands si­da hop­pas vi på änd­ring av det nu när Halland tyd­ligt vi­sar in­tres­se för en po­lis­hög­sko­la.

NÄR BE­SLUT FAT­TAS om var de nya po­lis­ut­bild­ning­ar­na ska pla­ce­ras ut­går jag ifrån att re­ge­ring­en och po­lis­myn­dig­he­ten för­ut­sätt­nings­löst väger in de eko­no­mis­ka och kom­pe­tensmäs­si­ga ar­gu­men­ten samt det fak­tum att Halm­stad är en myc­ket at­trak­tiv ort att stu­de­ra på. Det bor­de med­fö­ra att en ny po­lis­hög­sko­la pla­ce­ras i Halm­stad.

Hans Hoff (S)

riks­dags­le­da­mot Halland

Bild: FRED­RIK SANDBERG/TT

VÄLUTBILDAD. En eta­ble­ring i Halm­stad kan sam­ord­nas med För­svars­mak­ten vil­ket gör att in­ve­ste­rings­kost­na­der­na blir lå­ga och att ut­bild­ning­en snabbt kan kom­ma igång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.