Kraf­tigt fram­åt för Varberg i ny fö­re­tags­rank­ning

Så mä­ter SKL fö­re­tagskli­ma­tet

Hallands Nyheter - - Varberg - FRED­RIK LARS­SON 010-471 53 67 fred­rik.lars­son@hn.se

”Det känns så klart bra när vi får se li­te po­si­ti­va siff­ror. Sen vet vi att det fort­fa­ran­de finns fle­ra ut­ma­ning­ar och vi be­hö­ver bli bätt­re på många de­lar i kom­mu­nen” MARTIN ANDERSSON

nä­rings­livs­di­rek­tör

Varberg tar ett steg i rätt rikt­ning när det gäller fö­re­tagskli­ma­tet. I SKL:S se­nas­te rap­port som mä­ter myn­dig­hets­ä­ren­den klätt­rar kom­mu­nen fle­ra pla­ce­ring­ar.

Sve­ri­ges kom­mu­ner och lands­tings rap­port om fö­re­tagskli­ma­tet, Lö­pan­de in­sikt, pre­sen­te­ra­des nu i da­gar­na.

Fö­re­ta­gen som har haft ären­den som han­te­rats i kom­mu­nen har sva­rat på frå­gor om hur det har va­rit.

VARBERG HAR GÅTT från ett kund­nöjd­hets­in­dex på 63 till 71.

Till­sam­mans med Väx­jö, Norr­kö­ping, Le­rum och Kristi­an­stad så till­hör Varberg de kom­mu­ner som har gått kraf­tigt fram­åt se­dan 2014.

– Det känns så klart bra när vi får se li­te po­si­ti­va siff­ror. Sen vet vi att det fort­fa­ran­de finns fle­ra ut­ma­ning­ar och vi be­hö­ver bli bätt­re på många de­lar i kom­mu­nen. Men det här vi­sar att vi är på rätt väg, sä­ger Martin Andersson, nä­rings­livs­di­rek­tör i Var­bergs kom­mun.

Till hös­ten pla­ne­ras det för en ut­bild­ning där kom­mu­na­la tjäns­te­män som har fö­re­tags­kon­tak­ter ska lä­ra sig mer om be­mö­tan­den.

DET HAND­LAR OM för­stå­el­se för fö­re­ta­gens vill­kor och vår roll som ser­vice­gi­va­re.

– Jag hop­pas att den ut­bild­ning­en ska ge re­sul­tat. Det hand­lar om för­stå­el­se för fö­re­ta­gens vill­kor och vår roll som ser­vice­gi­va­re. Cir­ka 150 tjäns­te­män kom­mer att va­ra med, sä­ger Martin Andersson.

Den un­der­sök­ning om fö­re­tagskli­mat som bru­kar får mest upp­märk­sam­het är den som görs av Svenskt Nä­rings­liv.

Se­nast pla­ce­ra­de sig Varberg in­te bra på den rank­ning­en och kom­mu­nen hop­pas på en uppryckning till hös­ten.

– Vi har vårt mål med en lång­sik­tig sats­ning på fö­re­tagskli­ma­tet. Det kom­mer från den po­li­tis­ka led­ning­en. Vi mås­te ha örat mot räl­sen mot fö­re­ta­gen.

Bry­ter man ut Var­bergs siff­ror från SKL:S mät­ning så ökar kund­nöjd­hets­in­dex för bygg­lov från 56 till 72.

– Det är ett or­dent­ligt skutt. Trots att be­mö­tan­det är bra är det många fö­re­tag som tyc­ker att bygg­lov­san­sök­ning­ar tar för lång tid att han­te­ra. Stads­bygg­nads­kon­to­ret vet om att hand­lägg­nings­ti­der­na mås­te kor­tas ner, sä­ger Martin Andersson.

Bild: PRESSBILD

VARBERG GÖR FRAM­STEG. Nä­rings­livs­di­rek­tör Martin Andersson kan kon­sta­te­rar att kom­mu­nen har ta­git ett steg i rätt rikt­ning när det gäller fö­re­tagskli­ma­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.