Stopp i tåg­tra­fi­ken ef­ter ur­spår­ning

Hallands Nyheter - - Nyheter - TO­BI­AS KJELLBERG BENJAMIN TROFF

Ett tåg spå­ra­de i går ur nä­ra Brännögård, i Hyl­te kom­mun. All går­dags­kväl­lens tåg­tra­fik på Näs­sjö­sträc­kan mel­lan Halm­stad–vär­na­mo blev in­ställd. – Det är en ax­el på sista vag­nen som ska ha hop­pat ur på nå­got vis, sä­ger Sa­ra Lind­ström, på Tra­fik­ver­ket.

Det var i höjd med Brännögård som ett gods­tåg spå­ra­de ur vid 16-ti­den på tors­dags­ef­ter­mid­da­gen. Ing­en per­son ska ha ska­dats i olyc­kan, men det or­sa­ka­de än­då pro­blem när det blev to­talt tåg­stopp på Näs­sjö­sträc­kan.

– DET PÅ­VER­KAR tra­fik mel­lan Halm­stad och Vär­na­mo. Sex tåg in­ställ­da just nu, och er­sätt­nings­bus­sar går på sträc­kan, sa Sa­ra Lind­ström, me­di­a­kom­mu­ni­ka­tör på Tra­fik­ver­ket, i går kväll.

Tå­get stod upp – ing­en vagn ha­de vält. Men Tra­fik­ver­ket upp­skat­ta­de att ar­be­tet med att få bort vag­nen skul­le ta he­la nat­ten.

– Prognos är att tra­fi­ken ska va­ra åter­ställd på fre­dags­mor­go­nen, sä­ger Sa­ra Lind­ström.

På plat­sen syn­tes det tyd­ligt hur just ett hjul­par ha­de hop­pat ur i sam­band med en väx­ling. Lo­ket ha­de då, se­dan all nöd­vän­dig do­ku­men­ta­tion gjorts, re­dan läm­nat plats i rikt­ning mot To­rups sta­tion, men gods­vag­nar­na fick vac­kert stå kvar.

ATT DET TOG li­te tid in­nan man kun­de på­bör­ja bärg­ning­en be­rod­de på att ett bärg­nings­for­don be­höv­de kö­ra upp från Malmö.

När väl all nöd­vän­dig per­so­nal och ut­rust­ning var på plats såg det ut att gå gans­ka fort att lö­sa.

Re­se­nä­rer upp­ma­na­des att hål­la koll på Hal­land­tra­fi­kens hem­si­da. Det var ba­ra Krö­sa­tå­gen som är drab­ba­de.

TÅGURSPÅRNINGEN vid Brännögård är den and­ra på två dygn i Halland. Nat­ten till tis­dag väl­te ett gods­tåg med frä­tan­de väts­ka på Väst­kust­ba­nan ut­an­för Varberg, vil­ket har för­svå­rat fram­koms­ten för tu­sen­tals re­se­nä­rer. Da­gens olyc­ka för­säm­rar lä­get yt­ter­li­ga­re.

– Lä­get är ing­et bra med tan­ke på att folk blir stran­da­de mel­lan Halm­stad och Näs­sjö nu ock­så, sä­ger Yas­mi­ne Möl­ler­ström Hen­stam, kom­mu­ni­ka­tions­och mark­nads­chef på Hal­lands­tra­fi­ken, till SVT.

Bild: BENJAMIN TROFF

TIDSKRÄ­VAN­DE. Ar­be­tet med att bär­ga tå­get be­räk­na­des kun­na ta he­la nat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.