Miss­nö­je över av­tal för del­tids­brand­män

Hallands Nyheter - - Nyheter - EME­LIE NORDH 010-471 51 15 en@hn.se

Det nya kol­lek­tivav­ta­let har ska­pat stort miss­nö­je bland del­tids­brand­män. Nu sät­ter brand­fac­ket i Halm­stad sitt hopp till ett lokalt av­tal.

När det nya kol­lek­tivav­ta­let kom var det många som hop­pa­des på för­bätt­ring­ar. Men enligt Jo­a­kim Gustafsson, del­tids­brand­man i Ge­tinge och för­tro­en­de­vald för Brand­män­nens riks­för­bund, blev det pre­cis tvärtom.

– Det är många som är be­svik­na, sä­ger han.

Som fack­lig re­pre­sen­tant har han fått fle­ra sam­tal från del­tids­brand­män som fun­de­rat på att sä­ga upp sig – nå­got som fak­tiskt har skett på fle­ra håll i lan­det.

Men Jo­a­kim Gustafsson hop­pas att kol­le­ger­na har is i ma­gen och in­vän­tar re­sul­ta­tet av den för­hand­ling om ett lokalt av­tal som ska hål­las med Halm­stads kom­mun.

– Om de sä­ger upp sig skul­le vi få sto­ra be­kym­mer. Jag tyc­ker att det är bätt­re om vi lö­per li­nan ut och ger ar­bets­gi­va­ren en möj­lig­het att lö­sa det här, sä­ger han.

I DET NYA kol­lek­tivav­ta­let, som bör­jar gäl­la den 1 maj, har se­meste­rer­sätt­ning­en för­änd­rats och Ob-tillägg samt bi­ler­sätt­ning slo­pats. Där­e­mot har grun­der­sätt­ning­en och lar­mer­sätt­ning­en höjts.

Enligt ar­bets­gi­var­par­ten Sve­ri­ges kom­mu­ner och lands­ting (SKL) har av­ta­lets vär­de höjts men Jo­a­kim Gustafsson me­nar att för­änd­ring­ar­na in­ne­bär läg­re in­koms­ter för del­tids­brand­män­nen i Halm­stad.

– Vi har räk­nat på vå­ra larm och det här hand­lar om en för­säm­ring. För vis­sa kil­lar blir det en stor för­änd­ring, sä­ger han. Vil­ka är det som drab­bas hår­dast?

– Al­la här för­lo­rar på det­ta men de som drab­bas hår­dast är de som of­tast job­bar kväl­lar och hel­ger.

Den 4 maj ska fac­ket träf­fa re­pre­sen­tan­ter från Halm­stads kom­mun och Jo­a­kim Gustafsson hop­pas att man kan lan­da i nå­got som kom­pen­se­rar för för­säm­ring­ar­na i kol­lek­tivav­ta­let.

Del­tidskå­rer­na har in­te råd att bli av med per­so­nal, me­nar han.

– Det räc­ker att någ­ra få per­so­ner slu­tar för att det ska få kon­se­kven­ser. I till ex­em­pel Ge­tinge har vi en rök­dy­kar­för­må­ga vil­ket in­ne­bär att vi kan gå in i ett brin­nan­de hus för att räd­da per­so­ner. Men då krävs det att man all­tid är fem man. Skul­le vi ploc­ka väck ett par gub­bar ha­de vi in­te kun­nat lö­sa det upp­dra­get. Då ha­de vi fått stå och spru­ta vat­ten till dess att hel­tids­brand­män­nen från Halm­stad kom­mer 20 mi­nu­ter se­na­re.

LOKALT KAN MAN in­te för­hand­la om till ex­em­pel Ob-tillägg el­ler se­meste­rer­sätt­ning. Där­e­mot kan det fin­nas and­ra lös­ning­ar, enligt Gustafsson.

– Det skul­le till ex­em­pel kun­na va­ra att vi får be­tald fys, sä­ger han.

Bild: ROGER LARS­SON

FÖR­SÄM­RING. Jo­a­kim Gustafsson, för­tro­en­de­vald för Brand­män­nens riks­för­bund, me­nar att det nya kol­lek­tivav­ta­let in­ne­bär att del­tids­brand­män i Halm­stad för läg­re in­komst.

AL­LA BE­HÖVS. Del­tidskå­rer­na har in­te råd att bli av med per­so­nal, me­nar Jo­a­kim Gustafsson som är del­tids­brand­man i Ge­tinge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.