Hård debatt om re­gi­o­ne­ko­no­min

Hallands Nyheter - - Nyheter - YVONNE PERS­SON 010-471 51 84 yp@hn.se

Kd-politikern Niklas Mats­son tyck­te att man bor­de va­ra ”ka­las­glad” över re­gi­o­nens po­si­ti­va eko­no­mis­ka re­sul­tat. Men ka­la­set kom av sig. I stäl­let fäll­des många hår­da ord från bå­de re­vi­so­rer och op­po­si­tion vid ons­da­gens re­gi­on­full­mäk­ti­ge.

Re­gi­on Hal­lands års­re­do­vis­ning för 2016 var hu­vud­num­ret vid re­gi­on­full­mäk­ti­ges mö­te och för förs­ta gång­en på fem år re­do­vi­sa­de bok­slu­tet ett plus. Al­la viss­te dock att re­sul­ta­tet räd­dats av öka­de stat­li­ga bi­drag, själ­va häl­so- och sjuk­vår­den gick i stäl­let 263 mil­jo­ner back. Re­gi­onre­vi­so­rer­nas ordförande skräd­de där­för in­te or­den när han tog plats i ta­lar­sto­len:

– NÄR JAG tit­tar till­ba­ka på vad vi re­vi­so­rer sagt de se­nas­te åren så ser jag att det är sam­ma sak var­je år. Vi har tryckt på att re­gi­o­nen mås­te kom­ma till rät­ta med sin allt säm­re eko­no­mi och vi har kon­sta­te­rat att målupp­fyl­lel­sen bli­vit säm­re för var­je år. 2012 upp­fyll­des cir­ka 60 pro­cent av verk­sam­he­ter­nas mål. 2016 är vi ne­re i 38 pro­cent och de eko­no­mis­ka må­len upp­fylls in­te, dund­ra­de Jan-erik Martin­sen.

Han tryck­te sär­skilt på svå­rig­he­ter­na att upp­rätt­hål­la till­gäng­lig­he­ten och kom­pe­tens­för­sörj­ning­en, lik­som det fak­tum att vårdska­dor­na in­te mins­kat. Att den förs­ta eko­no­mis­ka pro­gno­sen för 2017 pe­kar mot ett mi­nus­re­sul­tat på 73 mil­jo­ner är in­te hel­ler den ut­veck­ling som re­vi­so­rer­na vill se.

– Vi till­styr­ker an­svars­fri­het för 2016, men nu vill det till att fram­tids­ar­be­tet verk­li­gen får ef­fekt un­der det kom­man­de året.

ÄVEN OPPOSITIONSRÅDET Li­se-lot­te Bensköld Olsson (S) med­de­la­de att hon är ”oro­lig på rik­tigt”:

– Ni ta­lar er var­ma om fram­tids­ar­be­tet, men re­sul­ta­tet är ge­nant lågt och det är be­klag­ligt att kris­med­ve­ten­he­ten är så långt bor­ta. Det går åt fel håll i Halland när det gäller häl­so- och sjuk­vår­den och det är vi in­te va­na vid. Nu mås­te vi han­te­ra det­ta, sa­de hon.

Bland de sto­ra ut­ma­ning­ar­na må­la­de hon upp möj­lig­he­ten att re­kry­te­ra med­ar­be­ta­re och det väx­an­de be­ro­en­det av hyr­per­so­nal.

– Jag vill på­stå att den­na frå­ga har non­cha­le­rats. Nu har vi kost­na­der för hyr­per­so­nal på näs­tan 140 mil­jo­ner kro­nor.

MATS ERIKS­SON (M), re­gi­on­sty­rel­sens ordförande, fram­höll även han att det nu krävs kraft­tag:

– Vi måsta gö­ra allt vi kan för att kom­ma till rät­ta med tak­ten på kost­nads­ök­ning­en. Vi är i en bryt­nings­tid där vi mås­te ar­be­ta an­norlun­da än i dag och den för­änd­ring­en kom­mer att va­ra smärt­sam.

Den bris­tan­de målupp­fyl­lel­sen trod­de han dock del­vis be­rod­de på att må­len var väl högt sat­ta.

– Det är all­tid en ba­lans­gång mel­lan att hö­ja rib­ban och att sät­ta mål som är möj­li­ga att nå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.