Li­te om:

Erik Jo­hans­son

Hallands Nyheter - - Nyheter - VIKTORIA ANDERSSON viktoria.andersson@hn.se JO­A­KIM KULLBERG

27 år. Fal­ken­berg. Mam­ma, fa­der­ge­stalt Zvon­ko, fem brö­der och sam­bon Lin­néa. * Yr­ke: Livs­me­delar­be­ta­re på Kors­hags och ny­li­gen på­bör­jat pro­jek­tet ”Nu el­ler ald­rig! En kamp för li­vet”. * * *

I DAG UPP­LE­VER Erik att han in­te li­der av någ­ra symp­tom.

– I dag le­ver jag ett nor­malt liv och job­bar på hel­tid. Det kan jag tac­ka fa­mil­jen för, jag ha­de haft ett an­nat liv om det in­te vo­re för dem.

Nu har han star­tat ett pro­jekt med för­hopp­ning­en att fö­re­lä­sa om det han gått ige­nom och hjäl­pa and­ra i lik­nan­de si­tu­a­tio­ner.

– I dag sä­ger lä­kar­na att vi gjor­de helt rätt som trä­na­de på egen hand. Min styv­pap­pa Zvon­ko ha­de en te­o­ri och i dag finns det ve­ten­skap­li­ga be­vis för att det fun­ge­rar. Al­la ska­dor kan in­te bli bätt­re men många kan det, sä­ger Erik. 58-åring­en skul­le be­ta­la för sin Pig­ge­lin – men när kas­sörs­kan till­fäl­ligt läm­na­de kas­san stal man­nen peng­ar.

58-åring­en fick fram till kas­san på Coop Gam­le­tull för att be­ta­la sin Pig­ge­lin när det bör­ja­de tju­ta från snabb­kas­sor­na. Kas­sörs­kan, som höll på att väx­la peng­ar, läm­na­de då sin plats för att hjäl­pa till. När hon kom till­ba­ka var peng­ar och 58-åring­en bor­ta. Kvar låg Pig­ge­lin­glas­sen. Hon miss­tänk­te där­för att det var just 58-åring­en som ha­de ta­git peng­ar­na – drygt 3 500 kro­nor. Med hjälp av över­vak­nings­ka­me­ror iden­ti­fi­e­ra­des man­nen.

58-åring­en har er­känt att han tog peng­ar, men häv­dar att det ba­ra var 1000 kro­nor. Re­s­te­ran­de me­nar han att kas­sörs­kan själv mås­te ha ta­git.

Tings­rät­ten dö­mer dock 58-åring­en, som ti­di­ga­re fö­re­kom­mer un­der 51 av­snitt i be­last­nings­re­gist­ret, till en må­nads fäng­el­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.