Då kan tå­gen gå som van­ligt

Hallands Nyheter - - Nyheter - MA­LIN STRANDBERG 010-471 50 25 ma­lin.strandberg@hn.se

Tra­fik­ver­ket: ”Vi har myc­ket ar­be­te fram­för oss”. Först i näs­ta vec­ka ska tåg­tra­fi­ken kun­na gå som van­ligt.

Om ar­be­tet med att trans­por­te­ra bort de ur­spå­ra­de gods­vag­nar­na går som pla­ne­rat kom­mer tåg­tra­fi­ken att kun­na pas­se­ra Varberg som van­ligt i slu­tet på näs­ta vec­ka.

– VÅR PROGNOS ÄR att kun­na släp­pa på tåg­tra­fi­ken un­der tors­da­gen näs­ta vec­ka. Dock kom­mer tå­gen att gå med re­du­ce­rad has­tig­het ef­tersom vi by­ter slip­rar och åter­stäl­ler räl­sen un­der ti­den, sä­ger Jo­se­fi­ne Grön­dahl, press­kom­mu­ni­ka­tör på Tra­fik­ver­ket.

Gods­vag­nar­na är las­ta­de med lut, som räk­nas som far­ligt gods. Un­der tors­da­gen töm­des vag­nar­na på god­set – ett ar­be­te som vid den här tid­ning­ens press­lägg­ning be­räk­na­des va­ra klart un­der nat­ten till i dag.

NÄS­TA STEG ÄR att lyf­ta bort vag­nar­na.

– Väx­eln kom­mer att frak­tas till Varberg och be­räk­nas va­ra fram­me på ons­dags­mor­go­nen. Svets­nings­ar­be­te och spår­rikt­ning bru­kar ta ett dygn och det är där­för vi tror att tra­fi­ken kan kom­ma igång un­der tors­da­gen, sä­ger Grön­dahl.

Un­der ti­den re­pa­ra­tions­ar­be­tet på­går kan max två tåg i tim­men pas­se­ra olycks­sträc­kan.

HN upp­da­te­rar kon­ti­nu­er­ligt med mer se­nas­te nytt vad gäller kon­se­kven­ser­na ef­ter tå­go­lyc­kan. Läs mer på

hn.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.