Fak­ta:

Gju­te­ri­bygg­na­den

Hallands Nyheter - - Fal­ken­berg -

* Stod klar 1903 åt Fal­ken­bergs Me­ka­nis­ka Verk­stad. som 1910 ha­de 100 an­ställ­da. Fö­re­ta­get om­bil­da­des 1911 till Fal­ken­bergs Nya Verk­stads AB och köp­tes 1916 av Jon­se­reds Fa­bri­ker AB. 1937 änd­ra­des nam­net till Fal­ken­bergs Gju­te­ri & Verk­stad. * Ge­nom åren har det bland an­nat till­ver­kats tänd­ku­le­mo­to­rer, trä­be­ar­bet­nings­ma­ski­ner och järn­vägs­vag­nar. Man gjor­de även damm­luc­kor till Pa­na­ma­ka­na­len i bör­jan av för­ra sek­let. * Gju­te­ri­verk­sam­he­ten fort­sat­te en bit in på 1980-ta­let in­nan bygg­na­den för­vand­la­des till in­du­stri­ho­tell. I mit­ten av 1990-ta­let togs den över av Ei­re­felt Fas­tig­hets AB.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.