Gläd­je­be­ske­det: Ny lä­ka­re i Vessigebro

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MA­LIN STRANDBERG 010-471 50 25 ma­lin.strandberg@hn.se PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

Nu slip­per Ves­sige­bro­bor­na att ta sig till Ul­la­red när de vill be­sö­ka en lä­ka­re.

Ves­sige­bro­bor­na har en­ga­ge­rat sig i vård­cen­tra­lens fram­tid. Många har va­rit miss­nöj­da med att det in­te finns en lä­ka­re på plats fem da­gar i vec­kan. Men nu ska det bli änd­ring på det. Si­tu­a­tio­nen på vård­cen­tra­len i Vessigebro dis­ku­te­ra­des på än­nu ett mö­te i Ätrans­a­len i går kväll.

– Dels så har vi an­ställt en lä­ka­re som bör­jar om två vec­kor och dels ar­be­tar vi så att al­la yr­kes­grup­per ska job­ba ut­i­från sin spe­ci­fi­ka kom­pe­tens, sä­ger Ka­ta­ri­na Sam­skog, verk­sam­hets­chef för de of­fent­li­ga vård­cen­tra­ler­na.

Kom­mer det fin­nas en lä­ka­re fem da­gar i vec­kan i Vessigebro?

– Ja, det kom­mer det.

Kom­mer det an­stäl­las fler per­so­ner i and­ra yr­kes­grup­per?

– Nej, men vi ska job­ba med all den kom­pe­ten­sen som finns. En vik­tig del i det är att vi sam­ar­be­tar in­om om­rå­det Fal­ken­berg så att in­vå­nar­na får en så bra vård med bredd som möj­ligt.

– En sjuk­gym­nast el­ler en di­strikts­skö­ters­ka kan gö­ra myc­ket som en lä­ka­re kan och den kom­pe­ten­sen finns att till­gå i Fal­ken­berg.

I DE­CEM­BER FÖR­RA året hölls ett förs­ta mö­te. Då var den då­va­ran­de verk­sam­hets­che­fen för vård­cen­tra­ler­na ordförande för Sam­hälls­för­e­ning­en i Vessigebro och Kjell Ivarsson, chef för När­sjuk­vår­den i Halland på plats i Ätrans­a­len. Där var ock­så 120 en­ga­ge­ra­de Ves­sige­bro­bor och stäm­ning­en var tid­vis upp­rörd.

Men nu är det and­ra ton­gång­ar. Dan-olof Karls­son är ordförande för Sam­hälls­för­e­ning­en i Vessigebro:

– Det känns väl­digt po­si­tivt, det är det här vi käm­pat för. Det kan ge re­sul­tat att in­te ba­ra sit­ta ner och va­ra pas­siv. Nu har vi räd­dat en vik­tig del i Ves­si­ge, sä­ger han.

Dan-olof Karls­son me­nar att ti­den ut­an lä­ka­re har va­rit job­big.

– Det har va­rit stru­ligt här med många till­fäl­li­ga sta­fett­lä­ka­re. Vi har tap­pat ett hund­ra­tal per­so­ner som läm­nat för and­ra vård­cen­tra­ler, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Men nu blir det sä­kert många som åter­vän­der.

Bild: TO­BI­AS SVENSSON/ARKIV

PO­SI­TIVT. En ny lä­ka­re an­län­der den 9 maj till vård­cen­tra­len i Vessigebro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.