Änt­li­gen kan Ja­lal få hit sin fa­milj

Skyl­dig­het att ord­na bo­stad?

Hallands Nyheter - - Falkenberg - 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

Till slut kom be­ske­det: Fa­mil­jen får kom­ma till Sve­ri­ge och för­e­na sig med den sy­ris­ke 17-åri­ge flyk­ting­en Ja­lal San­kar. Nu gäller det ba­ra att hit­ta bo­stad.

– Jät­teskönt, ef­ter 18 må­na­ders vän­tan, sä­ger Ja­lal San­kar som bor i He­berg till­sam­mans med and­ra en­sam­kom­man­de flyk­tin­gung­do­mar.

HN har be­rät­tat om ho­nom ti­di­ga­re, om Ja­lal San­kar som en­sam kom till Sve­ri­ge som asyl­sö­kan­de i ja­nu­a­ri 2015, ef­ter att ha läm­nat sin krigs­här­ja­de hemstad Alep­po i Syrien. Han tog sig hit en­sam, men med av­sik­ten att mam­ma, pap­pa och lil­la­sys­ter skul­le kun­na kom­ma ef­ter ge­nom fa­mil­jean­knyt­ning, när Ja­lal själv ha­de fått up­pe­hålls­till­stånd.

HAN BEVILJADES PERMANENT up­pe­hålls­till­stånd i sep­tem­ber 2015 och må­na­den ef­ter sök­te ock­så fa­mil­jen om att få kom­ma till Sve­ri­ge, såsom an­hö­ri­ga till den unge Ja­lal. Men det var vid den tid­punk­ten, 2015, som flyk­ten till Sve­ri­ge blev allt mer om­fat­tan­de. 163 000 män­ni­skor sök­te sig hit un­der ett år, en tred­je­del av dem från Syrien.

Och då ham­na­de Ja­lal som så många and­ra i vän­tan, i en vän­tan på att Mi­gra­tions­ver­ket skul­le hin­na med frå­gan om hans an­hö­ri­ga.

– Även om man hör histo­ri­er om vis­sa som snab­ba­re får hit si­na an­hö­ri­ga, så tror jag att ett och ett halvt års vän­tan är rätt van­lig, sä­ger Ar­ne Bengts­son, god man för Ja­lal San­kar och kri­tisk till des­sa ut­drag­na hand­lägg­nings­ti­der.

NÄR HN SE­NAST skrev om Ja­lal, i mars, var det un­ge­fär 67 000 per­so­ner som vän­ta­de på av­gö­ran­de om de skul­le få flyt­ta till Sve­ri­ge för att för­e­na sig med si­na an­hö­ri­ga.

Men förr­för­ra tis­da­gen fick i al­la Ja­lal det be­sked han vän­tat på: fa­mil­jen får up­pe­hålls­till­stånd i Sve­ri­ge. Hans oro ha­de dess­utom ökat av ett be­stämt skäl. Han när­mar sig sin 18-års­dag i slu­tet av året, då han blir myn­dig – vil­ket in­ne­bär att han in­te läng­re, enligt la­gens bok­stav, har be­hov av att åter­före­na sig med för­äld­rar och sys­kon. Fa­mil­jens an­sö­kan ris­ke­ra­de då att fal­la.

– Na­tur­ligt­vis är de jät­te­gla­da. Men det kanske tar ett par må­na­der in­nan allt är ord­nat så att de kan kom­ma hit. Och jag vill bo kvar i Fal­ken­berg, sä­ger Ja­lal som går en för­be­re­dan­de ut­bild­ning för att se­dan till hös­ten gå in på ett van­ligt na­tio­nellt gym­na­sie­pro­gram. Hans svens­ka är vid det här la­get ut­märkt.

MEN DET FINNS ett nytt nåls­ö­ga, en ny ut­ma­ning in­nan till­va­ron kan bör­ja i Fal­ken­berg för he­la fa­mil­jen: bo­stad.

– Det är svårt att hit­ta nå­gon­stans att bo, sä­ger Ja­lal.

För en­sam­kom­man­de ung­do­mar har kom­mu­nen ett an­svar för bo­en­de och om­sorg, men si­tu­a­tio­nen blir an­norlun­da när fa­mil­jen kom­mer hit.

– Då är det den en­skil­des an­svar att ord­na bo­stad. Men en­sam­kom­man­de ung­do­mar har in­te sam­ma möj­lig­het att för­sö­ka ord­na med det­ta, så vi för­sö­ker att va­ra be­hjälp­li­ga, sä­ger Tor Jacob­sen, verk­sam­hets­chef för kom­mu­nens flyk­ting­mot­ta­gan­de.

HAN SÄ­GER ATT kom­mu­nen på sisto­ne har lyc­kats hit­ta lös­ning­ar i de fall där en­sam­kom­man­de ung­do­mar fått hit si­na an­hö­ri­ga, bland an­nat ge­nom att det då än­nu fun­nits le­di­ga bo­stä­der i de bygg­na­der med mo­dullä­gen­he­ter som kom­mu­nen lå­tit upp­fö­ra i Lån­gås, just för att kun­na ta emot ny­an­län­da.

Men ex­akt vil­ka möj­lig-he­ter det finns i dag är osä­kert, när det in­te läng­re finns nå­gon le­dig ka­pa­ci­tet där.

För Ja­lal San­kar är i al­la fall den sto­ra oron över, oron för att de an­hö­ri­ga in­te skul­le få kom­ma hit.

På se­na­re tid har reg­ler­na för an­hö­ri­gin­vand­ring skärpts, vil­ket gör det be­tyd­ligt svå­ra­re för fa­mil­jer att få flyt­ta hit. Up­pe­hålls­till­stån­den tids­be­grän­sas även på ett helt an­nat sätt än ti­di­ga­re.

Men Ja­lal och hans fa­miljs an­sö­kan har prö­vats enligt den ti­di­ga­re ge­ne­rö­sa­re la­gen, ef­tersom de­ras an­sök­ning­ar skett fö­re lagskärp­ning­en den 24 no­vem­ber 2015.

HÅ­KAN BERGSTRÖM

Bild: OLA FOLKESSON/ARKIV

JA­LAL SAN­KAR. En dag när han fort­fa­ran­de gick och vän­ta­de på be­sked. Men nu är det klart: för­äld­rar­na och lil­la­sys­tern får rätt att flyt­ta hit från det krigs­här­ja­de Syrien.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.