Fö­ra­re in­för rät­ta för döds­o­lyc­ka

Hallands Nyheter - - Falkenberg - Ma­til­da.carlstrom@hn.se

I au­gusti för­ra året om­kom en man i 65-års­ål­dern ef­ter att ha bli­vit över­körd av en hjul­las­ta­re. I går hölls rät­te­gång­en mot fö­ra­ren.

Den tra­gis­ka olyc­kan ut­spe­la­de sig i Vessigebro i au­gusti för­ra året. Fö­ra­ren, en man i 50-års­ål­dern, fick in­te stopp på sin hjul­las­ta­re i en ned­förs­bac­ke. En man i 65-års­ål­dern blev över­körd och om­kom.

I går på­bör­ja­des rät­te­gång­en mot fö­ra­ren i Var­bergs tings­rätt. Åkla­ga­ren Olof Åberg yr­kar på att man­nen ska dö­mas för vål­lan­de till an­nans död. Han vill in­te ut­ta­la sig om even­tu­el­la på­följ­der, men sä­ger att det ge­ne­rellt rör sig om vill­kor­lig dom och bö­ter.

– Vi me­nar att det rör sig om oakt­sam­het och att det in­te finns nå­got upp­såt. Han bor­de ha kon­trol­le­rat broms­väts­kan och par­ke­rings­brom­sen in­nan av­färd, sä­ger han.

FÖ­RA­REN FÖRNEKAR BROTT och upp­ger att han tes­tat brom­sar­na in­nan av­färd, och där­för in­te va­rit oakt­sam.

– Han upp­ger att han prov­brom­sat in­nan han kör­de iväg, och att de slu­ta­de fun­ge­ra först vid själ­va olycks­till­fäl­let. Där­för har han in­te va­rit oakt­sam, sä­ger man­nens för­svars­ad­vo­kat Gre­ger Löfwall.

Hur har det va­rit att job­ba med det här må­let?

– Det är all­tid tra­giskt med den här ty­pen av mål där nå­gon har av­li­dit. Men det är väl­digt vik­tigt att den som är till­ta­lad får en rätt­vis be­döm­ning, sä­ger Gre­ger Löfwall.

ANDRE­AS GABRIELSSON, för­un­der­sök­nings­le­da­re på po­li­sens tra­fik­sek­tion, me­nar att fö­ra­ren bor­de ve­tat om att hjul­las­ta­ren var i då­ligt skick.

– Trots det har han ta­git ut den på all­män väg, me­nar han.

Un­der tors­da­gen hör­des fö­ra­ren och vitt­nen.

Do­men med­de­las den 11 maj.

MA­TIL­DA CARLSTRÖM

Bild: MA­TIL­DA CARLSTRÖM

ÅKLA­GA­RE. Olof Åberg yr­kar på att man­nen ska dö­mas för vål­lan­de till an­nans död.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.