Fak­ta:

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Fal­ken­bergs kom­mun har skyl­dig­het att i år ta emot 73 ny­an­län­da flyk­ting­ar för permanent bo­en­de, enligt sta­tens för­del­ning. Den­na skyl­dig­het ska un­der­lät­ta en ord­nad bo­sätt­ning. Den kvo­ten är i prin­cip re­dan upp­fylld nu un­der vå­ren, där mo­dullä­gen­he­ter i Lån­gås och någ­ra bo­stä­der hos kom­mu­na­la bo­stads­bo­la­get Fa­bo va­rit lös­ning­en. * Därut­ö­ver sker en spon­tan in­flytt­ning, där ny­an­län­da med up­pe­hålls­till­stånd väl­jer att bo­sät­ta sig här och själv ord­na bo­stad. Bostads­bris­ten är då en öm punkt, ef­tersom en del ham­nar i trång­bod­da och dy­ra lös­ning­ar som in­ne­bo­en­de el­ler som andra­hands­hy­res­gäs­ter. * För­ra året ha­de kom­mu­nen en skyl­dig­het att ta emot 79 ny­an­län­da. Men to­talt mer än 300 ny­an­län­da bo­sat­te sig här. Av er­fa­ren­het vet man dock att en hel del flyt­tar vi­da­re till and­ra kom­mu­ner in­om en rätt snar fram­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.