Jak­ten på pap­pers­lö­sa ska in­ten­si­fie­ras

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Po­li­sen ska ges öka­de möj­li­ge­ter att ja­ga pap­pers­lö­sa på ar­bets­plat­ser, rätt att ta fin­gerav­tryck och sö­ka ef­ter id-hand­ling­ar vid ut­län­nings­kon­trol­ler.

– Det här kan vi­sa sig va­ra väl­digt ef­fek­tivt, sä­ger mi­gra­tions­mi­nis­ter Mor­gan Jo­hans­son (S).

Han kan dock in­te be­dö­ma hur många fler ut­vis­ning­ar åt­gär­der­na kan le­da till.

De fles­ta av re­ge­ring­ens för­slag har avi­se­rats ti­di­ga­re, men har nu ut­veck­lats. Re­ge­ring­en skic­kar i da­gar­na ut ett för­slag på re­miss som ska ge po­li­sen rätt att kon­trol­le­ra ar­bets­plat­ser ut­an kon­kret brotts­miss­tan­ke. Det ska räc­ka med att po­li­sen be­dö­mer att ris­ken är stor för att pap­pers­lö­sa an­vänds som svart ar­bets­kraft.

Re­ge­ring­en vill ock­så dub­ble­ra sank­tions­av­gif­ter­na för ar­bets­gi­va­re som ut­nytt­jar pap­pers­lö­sa till näs­tan 90 000 kro­nor per per­son.

– Det ska svi­da i skin­net hos den ar­bets­gi­va­re som ut­nytt­jar des­sa män­ni­skor, sä­ger Mor­gan Jo­hans­son.

Re­ge­ring­en vill även ut­re­da en rätt för po­li­sen att i sam­band med kon­trol­ler krä­va fin­gerav­tryck och ge­nom­fö­ra kropps­vi­si­ta­tio­ner i jakt på id-hand­ling­ar. I dag krävs brotts­miss­tan­ke.

–En del av de här åt­gär­der­na kän­ner man bor­de ha va­rit gjor­da myc­ket ti­di­ga­re, sä­ger Mor­gan Jo­hans­son.

Po­li­sen kom­mer dock in­te hel­ler i fram­ti­den att få kon­trol­le­ra id på vem som helst på ga­tan.

Re­ge­ring­en tän­ker sig in­te hel­ler om­fat­tan­de in­sat­ser som hårt kri­ti­se­ra­de Re­va 2013. Då ut­för­de po­li­sen id-kon­trol­ler i bland an­nat Stock­holms tun­nel­ba­na i sam­band med bil­jett­kon­troll.

För att för­svå­ra för per­so­ner att gå un­der jor­den i Sve­ri­ge så ska även miss­bruk av svens­ka id-kort stäv­jas. (TT)

FOTO: FRED­RIK SANDBERG/TT

In­ri­kesmi­nis­ter An­ders Yge­man (S) och ju­sti­tie- och mi­gra­tions­mi­nis­ter Mor­gan Jo­hans­son (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.