Mis­s­tänkt med­hjäl­pa­re fri­ad

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BROTT. En man som sut­tit an­hål­len mis­s­tänkt för med­hjälp i det upp­märk­sam­ma­de Ka­la­marks­mor­det 2004 är in­te läng­re mis­s­tänkt. För­un­der­sök­ning­en är ned­lagd.

”Vi har nu följt upp al­la trå­dar och ge­nom­fört de ut­red­nings­åt­gär­der som grun­da­de miss­tan­ken mot man­nen. Han är in­te läng­re mis­s­tänkt för brott och har av­förts från utred­ning­en”, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­re Jens Gö­rans­son.

Man­nen i 45-års­ål­dern är sam­ma per­son som age­ra­de hu­vud­vitt­ne när Kaj Lin­na döm­des till livs­tids fäng­el­se för mor­det. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.