En knac­kig ”smek­må­nad”

Do­nald Trumps förs­ta 100 da­gar som pre­si­dent – fi­as­kon, skan­da­ler och nöj­da väl­ja­re

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

De förs­ta hund­ra da­gar­na har kan­tats av skan­da­ler och svi­dan­de po­li­tis­ka ne­der­lag.

Men USA:S pre­si­dent Do­nald Trump har lyc­kats få sin Hd­do­ma­re god­känd och age­ra­de till för­svars­hö­kar­nas be­lå­ten­het i Syrien.

– De som rös­ta­de på ho­nom är fort­fa­ran­de nöj­da. Men Do­nald Trumps iso­la­tio­nis­tis­ka in­stink­ter fun­ge­rar in­te när man är pre­si­dent för värl­dens en­da su­per­makt, sä­ger Da­le Ku­eh­ne, pro­fes­sor vid Saint An­selm Col­lege i New Hampshi­re.

En pre­si­dents förs­ta tid bru­kar kal­las för smek­må- nad, det är då han el­ler hon ses med bli­da ögon och kan in­fria många vallöf­ten. Men Do­nald Trumps förs­ta da­gar har in­te va­rit li­ka ti­di­ga­re pre­si­den­ters.

Han har at­tac­ke­rat sto­ra de­lar av USA:S press­kår med an­kla­gel­ser om ”fej­ka­de nyheter”. Hans stab har för­följts av ut­red­ning­ar om even­tu­el­la kopp­ling­ar till rys­ka hac­ka­re. Och han har bytt åsikt i vik­ti­ga frå­gor.

Da­le Ku­eh­ne, som stu­de­rat Trumps bak­grund och le­dar­stil, sä­ger att den po­li­tiskt och mi­li­tärt oer­far­ne pre­si­den­ten är en en­sam man som är be­satt av att vin­na och som har svårt med för­bin­del­ser ut­an­för af­färs­li­vet. Det gör att vän­skap­li­ga re­la­tio­ner, ex­em­pel­vis med and­ra län­der, in­te är vik­ti­ga för ho­nom.

– Han ser män­ni­skor och län­der som trans­ak­tio­ner. Och han är ing­en ide­o­log ut­an väl­digt prag­ma­tisk. Om han in­ser att han be­hö­ver hjälp med Nord­ko­rea kan han bort­se från sin ti­di­ga­re kri­tik mot Ki­na och bli myc­ket trev­li­ga­re mot dess le­da­re.

Så­da­na sväng­ning­ar har skett på fle­ra om­rå­den un­der pre­si­den­tens förs­ta tid. För­svars­al­li­an­sen Na­to, som un­der val­rö­rel­sen kal­la­des ”föråld­rad”, är in­ne i fin­rum­men igen. Strafftul­lar­na mot Ki­na ute­blev. Och USA drar sig trots allt in­te ur fri­han­dels­av­ta­let Naf­ta.

Hur det går för Do­nald Trump be­ror na­tur­ligt­vis på vem man frå­gar. Från Vi­ta hu­sets si­da fram­hålls att hans val av ny do­ma­re till Högs­ta dom­sto­len, kon­ser­va­ti­ve Neil Gor­such, snabbt god­kän­des av se­na­ten och nu är i tjänst (även om det kräv­des en kon­tro­ver­si­ell re­gel­änd­ring i se­na­ten). Och fle­ra av fö­re­trä­da­ren Ba­rack Oba­mas ”jobb­dö­dan­de” mil­jö­re­gle­ring­ar har ri­vits upp, vil­ket öpp­nat för ny kol­bryt­ning och byg­gen av om­tvis­ta­de ol­je­led­ning­ar.

Trump vi­sa­de ock­så mi­li­tä­ra musk­ler ef­ter ga­s­at­tac­ken i Syrien ge­nom att be­ord­ra en ro­bot­at­tack mot en sy­risk flyg­bas – nå­got Oba­ma ald­rig gjor­de. Men även där bröt Trump mot vallöf­ten om att hål­la USA bor­ta från glo­ba­la kon­flik­ter och sät­ta hem­lan­det först.

På mi­nus­kon­tot finns fle­ra po­li­tis­ka fi­as­kon. Lag­för­sla­get som skul­le ri­va upp och er­sät­ta sjuk­för­säk­rings­la­gen ”Oba­maca­re” – även det ett centralt vallöf­te – fick dras till­ba­ka då det in­te ha­de till­räck­ligt stöd i kon­gres­sen, trots att Re­pu­bli­ka­ner­na har ma­jo­ri­tet i bå­da kam­rar­na.

Pre­si­den­ten har in­te lyc­kats säk­ra peng­ar ur stats­kas­san för byg­get av den ut­lo­va­de gräns­mu­ren mot Mex­i­ko. Och Trumps om­tvis­ta­de in­re­se­för­bud, rik­tat mot män­ni­skor från i hu­vud­sak mus­lims­ka län­der, har stop­pats av dom­sto­lar som grund­lags­vid­rigt, bå­de i sin ur­sprung­li­ga och om­ar­be­ta­de form.

Mot­gång­ar­na till trots har Trump­sty­ret än­då ta­git tag i den enligt pre­si­den­ten skad­li­ga olag­li­ga in­vand­ring­en, bland an­nat ge­nom ut­ö­ka­de de­por­te­ring­ar.

Trumps kri­ti­ker fram­hål­ler att sam­hälls­kli­ma­tet i USA bli­vit hårt, att hans va­na att hänga ut me­di­er via Twit­ter är långt ifrån pre­si­dent­lik. An­häng­ar­na å sin si­da ta­lar om en säl­lan skå­dad op­ti­mism.

–Hans störs­ta ut­ma­ning fram­ö­ver blir sam­ar­be­tet med kon­gres­sen. Och han­dels­frå­gor­na och glo­ba­li­se­ring­en är svå­ra för ho­nom att han­te­ra, sä­ger Ku­eh­ne om fram­ti­den.

Ett är klart, de åter­stå­en­de 1 361 da­gar­na med Trump lär bli fort­satt fyll­da av kon­tro­ver­ser.

Ti­na Mag­ner­gård Bjers/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.