Enkät: TT har frå­gat tre väl­ja­re: Hur de tyc­ker att USA har för­änd­rats med Do­nald Trump i Vi­ta hu­set?

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

MI­CHAEL SLAYMAKER, ordförande i or­ga­ni­sa­tio­nen Or­lan­do Youth Al­li­an­ce som stöd­jer unga hb­tq-per­so­ner i Or­lan­do i Flo­ri­da. De­mo­kra­ter­nas

Hil­la­ry Clin­ton.

1: “Man bru­kar sä­ga att USA be­står av rö­da och blå del­sta­ter men just nu är al­la rö­da – för att vi är så ge­ne­ra­de. USA med Do­nald Trump är in­te mitt land. Det är svårt att hit­ta nå­gon han in­te för­kla­rat krig emot, han går emot de fat­ti­ga, mil­jön och rätts­vä­sen­det.”

2: “Min part­ner har en smyc­kes­af­fär och är sjuk­för­säk­rad ge­nom ’Oba­maca­re’. Var­je dag frå­gar vi oss om han kom­mer att ha kvar sin sjuk­för­säk­ring i mor­gon. Lyck­ligt­vis kun­de in­te Trump ri­va upp ’Oba­maca­re’ ge­nom pre­si­dent­de­kret, men han för­sö­ker på and­ra sätt.”

DEN­NIS KELLY, flyg­va­pen­ve­te­ran som nu ar­be­tar på för­säk­rings­bo­lag i New Car­lis­le i Ohio.

Do­nald Trump.

Re­pu­bli­ka­ner­nas 1:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.