Hur det nya sty­ret på­ver­kar de­ras liv?

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

”Stäm­ning­en är myc­ket bätt­re, de jag träf­far är mer op­ti­mis­tis­ka och en­tu­si­as­tis­ka när det gäller fram­ti­den. Nu har vi en man som fak­tiskt age­rar på si­na löf­ten i Vi­ta hu­set, det är vi in­te va­na vid. Lan­det är fort­fa­ran­de po­la­ri­se­rat men jag har träf­fat många de­mo­kra­ter som tyc­ker allt bätt­re om Trump. Kon­gres­sen är dock fort­fa­ran­de bång­sty­rig, till och med ett en­kelt be­slut som att byg­ga mu­ren mot Mex­i­ko blir svårt.”

2: ”Mi­na kun­der är mer op­ti­mis­tis­ka, in­ve­ste­rings­vil­jan och ny­an­ställ­ning­ar­na ökar. Och skat­ter­na är på väg att sän­kas, det kom­mer att gö­ra eko­no­min än­nu bätt­re. Trump har gjort stor­dåd un­der si­na förs­ta 100 da­gar.”

GRACE MCGREGOR KRAMER, pro­duk­tions­chef på fa­mil­jens stål­bo­lag i Dun­mo­re i Penn­syl­va­nia.

Hil­la­ry Clin­ton.

De­mo­kra­ter­nas

1: ”Var­je mor­gon lä­ser jag tid­ning­en och tän­ker att ‘det här är in­te på rik­tigt’. Men när jag tit­tar till­ba­ka på de se­nas­te må­na­der­na in­ser jag att sam­ti­digt som myc­ket då­ligt har skett – Do­nald Trumps för­sök att ri­va upp ’Oba­maca­re’ och pre­si­dent­de­kre­tet om in­re­se­för­bud var de störs­ta be­svi­kel­ser­na för mig – så har ock­så bra sa­ker hänt. En­ga­ge­mang­et har ökat, folk pro­te­ste­rar och skri­ver till si­na folk­val­da.”

2: ”Jag är än­nu mer po­li­tiskt en­ga­ge­rad på lo­kal ni­vå. Många gräs­rots­grup­per som käm­par för ett pro­gres­sivt USA har star­tat i mi­na hemtrak­ter. Fle­ra av mi­na vän­ner som ald­rig ti­di­ga­re pro­te­ste­rat gör det nu fle­ra gång­er i vec­kan.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.