28 APRIL

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har och Ty­ra namns­dag. Tu­re är fornnor­diskt och kom­mer av To­re, ur­sprung­li­gen To­rir, som be­står av asa­gu­den Tors namn och ett ord med be­ty­del­sen ”kämpe”. Tu­re är känt se­dan 1300-ta­let. Om­kring 10 000 män he­ter Tu­re (el­ler Thu­re), cir­ka 3 000 har det som till­tals­namn. Ty­ra är en kort­form av dans­ka Thyr­vi, el­ler möj­li­gen en fornnor­disk bild­ning av gu­da­nam­net Tyr. Nam­net spred sig un­der 1800-ta­let, och nåd­de viss po­pu­la­ri­tet på 1990-ta­let. Om­kring 10 000 kvin­nor he­ter Ty­ra (med el­ler ut­an th), cir­ka 6 000 kal­las så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.