Sen straff sänk­te HBK

Hallands Nyheter - - Sporten - TT/HP

Djur­går­den vi­sa­de in­te myc­ket fram­åt mot Halm­stad. Men la­get fick en omdis­ku­te­rad straff på slu­tet. Mag­nus Eriks­son pric­ka­de in 1–0 från el­va me­ter – och gjor­de mål för tred­je mat­chen i rad.

HALM­STADS BK DJUR­GÅR­DEN

(0-0)

0 1

Halm­stad ha­de haft det mesta och bäs­ta an­falls­spe­let. Men i 83:e mi­nu­ten. Djur­går­dens in­hop­pa­re Ali­ou Bad­ji gick in i en när­kamp med Hbk-bac­ken Adnan Kojic i Halm­stads straff­om­rå­de.

De såg ut att knuf­fas li­te och Djur­går­da­ren föll. Do­ma­ren Jo­han Ham­lin pe­ka­de på straff­punk­ten – och Kojic för­stod ingen­ting.

– DET VAR ing­en straff. Det är ba­ra att tit­ta på tv-bil­der­na så för­står man att det in­te var i när­he­ten, sa Adnan Kojic.

Det viss­la­des och bu­a­des på Ör­jans Vall. Mag­nus Eriks­son var is­kall. Han för­sköt sin an­sats i sid­led och slog in straf­fen med väns­ter­fo­ten.

FÖR AND­RA MAT­CHEN i rad sat­te Eriks­son en straff­stark. Det var hans tred­je mål på li­ka många mat­cher.

– Jag trod­de att det var fri­spark för oss ef­tersom jag fick Djur­gårds­spe­la­rens arm­bå­ge mot hal­sen. Där­för blev jag choc­kad när jag för­stod att det var straff, för­kla­ra­de Kojic.

På så vis fick Djur­går­den med sig tre po­äng ut­an att egent­li­gen har pre­ste­rat till­räck­ligt.

FÖ­RE DEN OVÄNTADE upp­lös­ning­en ha­de Andre­as Isaks­son räd­dat Djur­går­den från un­der­läge fle­ra gång­er.

För­ra gång­en Andre­as Isaks­son och Kim Käll­ström spe­la­de en all­svensk match i Halm­stad var det mer gla­mour. I ok­to­ber 2003 säk­ra­de de ett Sm-guld för Djur­går­den vid en 3–2-vinst över HBK.

Näs­tan 14 år se­na­re var det in­te myc­ket som gläns­te i Djur­gårds­la­get – trots att det blev se­ger.

Men And­ras Isaks­son, 35, stod för någ­ra fi­na pre­sta­tio­ner.

Ti­digt i mat­chen låg han ner och räd­da­de ett närskott från Alex­an­der Ru­ud Tve­ter. En stund se­na­re släng­de han sig rak­lång i luf­ten och fick hän­der­na på ett lu­rigt studsan­de di­stans­skott av Se­ad Hak­sa­ba­no­vic.

”Jag trod­de att det var fri­spark för oss ef­tersom jag fick Djur­gårds­spe­la­rens arm­bå­ge mot hal­sen. Där­för blev jag choc­kad när jag för­stod att det var straff”

OCH I AND­RA halv­lek ha­de den snart 18-åri­ge Hak­sa­ba­no­vic ett fri­lä­ge som Isaks­son avvärj­de med en re­flex­snabb ben­pa­rad.

Halm­stad spe­la­de med fart och fyn­dig­he­ter. Djur­går­den såg trögt ut. Men Mag­nus Eriks­sons straffspark höll högs­ta klass.

På mån­dag tar Djur­går­den emot IFK Norr­kö­ping hem­ma i Stock­holm, me­dan HBK re­ser ös­terut för bor­t­a­match mot Kal­mar FF.

ADNAN KOJIC HBK

Bild: KRIS­TER ANDERSSON/BILDBYRÅN

PÅPASSAD. Halm­stads Alex­an­der Ru­ud Tve­ter i du­ell med Jo­nas Olsson och Kim Käll­ström i mat­chen som Djur­går­den vann med 1-0.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.