Mar­cus An­ner­vi fem­ma i Stcc-test på Knut­storp

Hallands Nyheter - - Sporten - MIKAEL MARTINSSON 010-471 52 47 mikael.martinsson@hn.se

Mar­cus An­ner­vi vi­sa­de att han är snabb. Det blev en fem­te­plats i and­ra testet in­för pre­miä­ren. – Ett test är ett test, och sä­ger kanske in­te så myc­ket. Men vi fick till­fäl­le att för­bätt­ra bi­len, sa Mar­cus.

Om en vec­ka star­tar Stcc-se­ri­en med de­bu­tan­ten Mar­cus An­ner­vi från Fal­ken­berg på start­lin­jen i sin Hon­da. Och i da­gar­na två har det va­rit test på pre­miär­ba­nan Ring Knut­storp.

I det 18 man star­ka star­fäl­tet var An­ner­vi 14:e och fem­ma i tes­ten.

– Jag var ald­rig oro­lig ef­ter det förs­ta testet. Vi ha­de nå­gorlun­da hum om felet. Det hand­la­de om att skru­va li­te på bi­len och gö­ra för­bätt­ring­ar till and­ra da­gen. Jag ha­de bland an­nat li­te be­kym­mer med kopp­ling­en.

Men mer vill han in­te sä­ga vad gäller för­bätt­ring­ar av bi­len.

– Det är hem­lig­hets­stämp­lat, skrat­tar han.

Men tids­för­bätt­ring­en av­se­värd, 1,3 se­kun­der.

– Och vi kom­mer att gö­ra än­nu fler för­bätt­ring­ar in­för lop­pen näs­ta helg för att få till det där lil­la ex­tra.

Han vill in­te sä­ga att fem­te­plat­sen var vik­tig för re­spek­ten och själv­för­tro­en­det.

– Al­la fö­ra­re är er­känt bra. Det är skill­nad på ett varv och ett helt lopp. var

Bild: RO­BERT BOMAN

FIN PLACERING. ”Al­la fö­ra­re är er­känt bra” sa Mar­cus An­ner­vi ef­ter att ha kört två te­strun­dor på Knut­storp. I det and­ra blev han fem­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.