”Un­der skinn­stäl­let ser man ing­en skill­nad”

Hallands Nyheter - - Sporten - VIK­TOR ANDERSSON vik­tor.andersson@hn.se

Helt ny täv­ling, helt nytt land. På sön­dag körs det förs­ta ra­cet Eu­ro­pe­an Ta­lent Cup. Med som bå­de en­da svensk och en­da tjej är Sa­mant­ha Jo­hans­son.

Nu till hel­gen är det pre­miär för den all­ra förs­ta upp­la­gan av Eu­ro­pe­an Ta­lent Cup i roadracing. Täv­ling­en körs i Spa­ni­en, Al­ba­ce­te, och som en­da svensk re­pre­sen­tant stäl­ler 16-åri­ge Sa­mant­ha Jo­hans­son från Fal­ken­berg upp. Som det ser ut nu blir bå­de en­da svensk och en­da tjej på start­lin­jen.

– Det är jag näs­tan van vid, i al­la fall att va­ra en av få, så det är in­te så stor skill­nad. Un­der skinn­stäl­let ser man ju än­då ing­en skill­nad, skrat­tar hon.

HAL­LANDS NYHETER HAR ti­di­ga­re skri­vit om hen­nes sats­ning som in­ne­bär att hon ska pend­la mel­lan Sve­ri­ge och täv­ling­ar­na i Spa­ni­en un­der sä­song­en. Pre­miär­ra­cet är nu på sön­dag men hon är re­dan på plats för att re­ka ba­nan och för mor­gon­da­gens och fre­da­gens trä­ning­ar.

– Jag kän­ner mig så re­do jag kan bli även om det är mitt förs­ta ra­ce på ett och ett halvt år och ef­tersom det är en helt ny täv­ling är det li­te ex­tra nervöst. Sen är det helt and­ra reg­ler och sy­stem i Spa­ni­en så jag kom­mer nog an­das ut li­te när hel­gen är över, sä­ger hon.

OM HON LYC­KAS kom­ma topp fem av åkar­na när al­la täv­ling­ar har sum­me­rats är hon ock­så med och slåss om en åtrå­värd plats i näs­ta års Ju­ni­or World Cham­pi­ons­hip. Av de fem som pla­ce­rar sig bäst kom­mer se­dan det spans­ka me­die­bo­la­get DORNA väl­ja ut den de tror läm­par sig bäst.

– Än så länge ser jag ba­ra det där som en dröm men går det bra i hel­gen kanske det kan bli ett mål, det ha­de så klart va­rit helt su­ve­ränt.

Bild: RO­BERT BOMAN

FULL FART. Pre­miär­helg i Eu­ro­pe­an Ta­lent Cup för Fal­ken­bergs mo­to­ress Sa­mant­ha Jo­hans­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.