Lars­son två­måls­skytt mot Ana­heim

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Adam Lars­son gjor­de två mål, Filip Fors­berg ett. Bå­de Lars­sons Ed­mon­ton och Fors­bergs Nashvil­le in­led­de NHL:S kvarts­fi­nal­spel med seg­rar. – I så­da­na här mat­cher mås­te vi and­ra kli­va fram, sä­ger Lars­son enligt nhl.com.

Han gjor­de fy­ra mål un­der he­la grundse­ri­en. I den förs­ta kvarts­fi­nal­mat­chen mot Ana­heim gjor­de svens­ke bac­ken Adam Lars­son två i sam­ma pe­ri­od, och bi­drog starkt till Ed­mon­tons 5–3-se­ger.

Det and­ra må­let var bå­de tju­sigt, tur­ligt och mat­ch­avgö­ran­de.

LARS­SON BÖR­JA­DE VID det eg­na må­let, åk­te se­dan ge­nom mitt­zo­nen, run­da­de he­la Ana­heims lag och på väg runt mot­stån­dar­må­let kas­ta­de han in puc­ken, li­te på chans, och den stud­sa­de in via Ana­heim­bac­ken Josh Ma­sons skrid­sko och in i mål.

– Det var bäs­ta möj­li­ga ut­del­ning. Jag ha­de tur att den gick in, sä­ger Lars­son till nhl.com.

– I så­da­na här mat­cher mås­te vi and­ra kli­va fram. Vi kan in­te ba­ra li­ta på de bäs­ta spe­lar­na.

Må­let be­tyd­de 4–3 och Le­on Dra­i­sa­itl punk­te­ra­de se­dan mat­chen i tom bur.

In­för mat­chen ha­de den ti­di­ga­re Skel­l­ef­teå­bac­ken Lars­son gjort ett mål på el­va slut­spels­mat­cher.

– Se­nas­te gång­en jag gjor­de två mål? Ald­rig. Jag kanske gjor­de det hem­ma i Sve­ri­ge, i Skel­l­ef­teå, men det är länge se­dan nu, sä­ger Lars­son till Ed­mon­ton Jour­nal.

FILIP FORS­BERG GJOR­DE ock­så ett vik­tigt mål för sitt Nashvil­le, även om hans 3–1 i den and­ra pe­ri­o­den mot St Lou­is in­te var nå­gon di­rekt avan­ce­rad in­di­vi­du­ell pre­sta­tion.

P K Sub­ban sköt, Ja­ke Al­len i St Lou­is-må­let läm­na­de re­tur och puc­ken stud­sa­de på Filip Fors­bergs skrid­sko och in i mål.

– Det var in­te det snyg­gas­te jag gjort, men nu är det slut­spel och hur må­len ser ut be­ty­der väl­digt li­te, sä­ger Filip Fors­berg till Af­ton­bla­det.

St Lou­is kom dock till­ba­ka, Ja­den Sch­wartz re­du­ce­ra­de och Mag­nus Pääjär­vi var se­dan in­blan­dad i Vla­di­mir So­bot­kas kvit­te­ring. Men Nashvil­le, som slog ut Chi­ca­go i fy­ra ra­ka mat­cher i förs­ta run­dan, fick sista or­det.

Knappt halv­vägs in i den sista pe­ri­o­den släng­de Nashvil­les Ver­non Fidd­ler fram klub­ban pre­cis fram­för Ja­ke Al­len och stöt­te in av­gö­ran­de 4–3.

NASHVIL­LES KEVIN FIALA åk­te på en otäck ska­da, och fick fö­ras av isen på bår ef­ter en när­kamp med St Lou­is för­sva­ra­re Ro­bert Bor­tuz­zo i bör­jan av den and­ra pe­ri­o­den. Schwei­za­rens väns­ter­ben vek sig när han föll och i hög fart kra­scha­de in i sar­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.