Li­sa Ek­dahl ha­kar på La­leh-tur­né

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MA­LIN STRANDBERG 010-471 50 25 ma­lin.strandberg@hn.se

Nya ar­tist­bok­ning­ar för som­ma­ren fort­sät­ter att rul­la in. Här är tre nyheter.

När La­leh drar ut på som­ma­rens tur­né har hon med sig Li­sa Ek­dahl på någ­ra av kon­ser­ter­na, bland an­nat besöker ar­tis­ter­na So­ci­e­tets­par­ken Varberg den 14 ju­li.

Björn Nohl­gren på Nö­jet Kon­sert har fått klar­tec­ken från Var­bergs kom­mun att byg­ga en li­ka stor scen som un­der kon­ser­ter med Ca­ro­la och Jer­ry Wil­li­ams.

– Vi kan ta in 4000 åskå­da­re och med det är Varberg den mins­ta are­nan på tur­nén, har Björn ti­di­ga­re sagt till Hal­lands Nyheter.

Även den pris­be­lön­ta folk­du­on Sousou & Ma­her Cis­so­ko föl­jer med på tur­nén, för­u­tom vid fes­ti­val­spel­ning­ar­na.

Nu är det även klart att Mikael Wi­e­he gäs­tar Ström­ma Farm­lod­ge i Varberg den 18 ju­li. Wi­e­he, Plu­ra Jons­son och Eb­ba Fors­berg skul­le ha be­sökt So­ci­e­tén i Varberg den 14 ju­li för­ra året un­der sin tur­né ”Ame­ri­can Song­book”. Men re­dan da­gen ef­ter att man gick ut med att tur­nén kom till Varberg, ställ­des kon­ser­ten in.

Da­tu­men för Fal­ken­berg Rock­fest är ock­så be­stäm­da. 25-26 au­gusti an­ord­nas två­da­gars­fes­ti­va­len i Falk­hal­len i Fal­ken­berg.

Bild: CLAUDIO BRESCIANI/TT

FÖRSTÄRKNING. När La­leh åker på sin som­martur­né får hon säll­skap av Li­sa Ek­dahl på vis­sa or­ter – i Varberg bland annt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.