Ett vin­tage pop­hjär­ta öpp­nat på vid ga­vel

Hallands Nyheter - - Skivrecensioner - JO­HAN LINDQVIST

POP

PER GESSLE En vac­ker natt (Spa­ce sta­tion)

I vint­ras läs­te jag om Vil­helm Mo­bergs Din stund på jor­den. Histo­ri­en om ut­vand­ra­ren Al­bert Carls­son som sit­ter på ett ho­tell­rum i La­gu­na be­ach i Ka­li­for­ni­en och gör bok­slut över sitt liv för att kom­ma fram till om han har ta­git hand om det till­räck­ligt väl. Det är en be­rät­tel­se som är li­ka ve­mo­dig som upp­ford­ran­de och som träf­far djupt var­je gång.

NÄR PER GESSLE, post Gyl­le­ne Ti­der och Rox­et­te, far till Nashvil­le för att spe­la in ny mu­sik är det in­te för att sät­ta punkt. Men han har gi­vet­vis med sig al­la de er­fa­ren­he­ter han sam­lat på sig un­der fyr­tio år i pop­mu­si­kens tjänst. En låt­skri­vares liv är hens sång­er och få har skri­vit så många och så äls­ka­de som Per Gessle. Lik­som Al­bert Carls­son gav Per Gessle sig ut i värl­den och bröt ny mark. Det var en helt an­nan tid, med helt and­ra för­ut­sätt­ning­ar. Många år se­na­re hit­tar den hal­länds­ke list­klätt­ra­ren en stu­dio i Nashvil­le där han kan sam­la tan­kar­na.

SKI­VAN IN­LEDS MED ett ty­lö­sand­skt (?) våg­skvalp och en var­sam vi­sa som he­ter Min plats. Fi­o­lens me­lo­di är vac­ker på ett oför­ställt vis i det vi­da gräns­land där svensk och ame­ri­kansk folk­ton sam­sas. Med lätt hand tar han oss till­ba­ka till den förs­ta so­loplat­tan, in­flu­e­rad av li­ka de­lar svensk hjärt­rock, ame­ri­kansk he­art­land­mu­sik och ka­li­for­nisk sol­pop . Per Gessle poc­kar in fi­ol, mun­spel. man­do­lin, pe­dal ste­el och dobro och det klär hans me­lo­di­er väl­digt väl. När strå­kar och syn­tar skul­le dra­git lå­tar­na åt Rox­et­te-hål­let hit­tar han i stäl­let ett ut­tryck som på ett sub­tilt men än­då all­de­les själv­klart vis bin­der sam­ma allt han har gjort ti­di­ga­re.

Likt El­vis Costel­lo har Per Gessle fing­er­topps­käns­la och mu­si­ka­li­tet nog att ar­ran­ge­ra och fo­ga sam­man si­na sång­er på ett vis som gör att det eg­na ut­tryc­ket sna­ra­re för­stärks av den nya in­ram­ning­en. Sing­eln Små­stads­prat ut­går från ett te­ma som Per Gessle be­hand­lat ota­li­ga gång­er, än­då lyc­kas han lå­ta li­ka ro­man­tisk som an­ge­lä­gen än­nu en gång. I no­vel­len Allt gick så fort ut­ma­nar han sig som text­för­fat­ta­re i en låt som skul­le kun­na va­ra en del av en 70-tals­mu­si­kal. Ba­ra för att snabbt stud­sa upp i Tit­tar på dej när du dan­sar som lå­ter ex­akt så mjuk och som­rig som du tror.

Al­bu­met av­slu­tas fint med Far too clo­se, en du­ett med ame­ri­kans­ka country­sång­ers­kan Sa­van­nah Church, men nej det här är in­te Per Gessle ”country­ski­va”. Sna­ra­re är det så att trip­pen till USA blev vägen att hit­ta till­ba­ka till den som­mar­natts­blå, väl­digt svens­ka klang­en han he­la ti­den haft med sig. Ibland tyd­lig och ibland in­bäd­dad i svuls­ti­ga po­wer­bal­lads­pro­duk­tio­ner. Men he­la ti­den en nyc­kel till så­väl lyss­nar­nas hjär­ta som kom­mer­si­ell fram­gång. It must ha­ve be­en lo­ve ha­de ju ald­rig bli­vit en brak­hit ut­an ekot från ve­mo­det i lju­det av vå­gor­na som slår in mot stran­den i Ty­lö­sand.

Bild: 1996-2001 ACCUSOFT CO., ALL RIGHTS RESERVED

PERSONLIG. Någ­ra av Per Gess­les nya lå­tar till­hör de mest in­ti­ma han har släppt iväg till sin publik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.