En in­spi­re­rad veteran

Hallands Nyheter - - Skivrecensioner -

John Mel­len­camps 23:e (!) stu­di­o­al­bum är sprung­et ur ett om­fat­tan­de sam­ar­be­te med country­sång­ers­kan Car­le­ne Car­ter. De bå­da har tur­ne­rat till­sam­mans och se­der­me­ra ock­så skri­vit lå­tar ihop. Tan­ken var att gö­ra ett ”tra­di­tio­nellt, re­li­giöst du­et­tal­bum” men den fär­di­ga ski­van stan­nar vid fem Car­ter/mellencamp-du­et­ter. Även Mar­ti­na Mcbri­de finns med vid mik­ro­fo­nen och Mellencamp ploc­kar upp ett par ob­sky­ra co­vers han har spe­lat li­ve ge­nom åren. Mel­len­camps ut­giv­ning har va­rit ojämn men med en hög lägsta­ni­vå och här hör man tyd­ligt att han är or­dent­ligt in­spi­re­rad. Men att han skul­le kom­ma till­ba­ka till Sve­ri­ge för spel­ning­ar är nog för myc­ket att hop­pas på. Det var allt­för länge se­dan sist.

ROCK/COUNTRY

JOHN MELLENCAMP Sad clowns and hill­bil­li­es (Re­pu­b­lic/uni­ver­sal)

JO­HAN LINDQVIST

Bild: AL WAGNER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.