Stark men stund­tals sö­van­de slav­histo­ria

Hallands Nyheter - - Filmrecensioner - JAN ANDERSSON

ACTIONDRAMA

BIRTH OF A NATION (Ca­pitol)

Nat Tur­ner är den fär­ga­de bap­tist­pre­di­kan­ten som 1831 drog igång det som kom att bli USA:S blo­di­gas­te sla­v­upp­ror. Un­der 48 tim­mar sköts, hac­ka­des och kniv­höggs 60 vi­ta sla­vä­ga­re och de­ras fa­mil­je­med­lem­mar i del­sta­ten Vir­gi­nia till döds. Hämn­dens stund ha­de kom­mit, kanske var det rent av fri­he­tens tim­me som slog?

MEN DET BRUTALA sva­ret kom ome­del­bart då 200 sla­var och fria fär­ga­de män­ni­skor mas­sa­kre­ra­des av mi­lis och med­bor­gar­gar­den, me­dan de in­fång­a­de upp­rors­män­nen häng­des av mi­li­tä­ren.

Om det­ta hand­lar Na­te Par­kers våld­sam­ma re­gi­de­but Birth of a nation (en slags spe­gel­vänd­ning av D W Grif­fit­hs ra­sis­tis­ka stum­film med sam­ma namn från 1915).

Det är en stund­tals myc­ket vac­kert fil­mad histo­ria trots att Na­te Par­ker, som själv spe­lar hu­vud­rol­len, in­te drar sig för att tryc­ka upp de mest vid­ri­ga över­grepp i an­sik­tet på oss. Det är svårt att in­te bli ska­kad av vad Nat Tur­ner, hans hust­ru och de and­ra ku­va­de sla­var­na ut­sätts för.

REGISSÖREN NA­TE PAR­KER tar i från knä­na för att vi­sa hur svin­ak­ti­ga män­ni­skor kan va­ra mot varand­ra, sla­ve­ri­ets bar­ba­ri går in­te att över­dri­va, men som bio­be­sö­ka­re för­blir jag märk­ligt obe­rörd. Trots att jag bor­de va­ra ko­kan­de arg rycks jag in­te med.

Kanske för att det nöd­vän­di­ga dri­vet sak­nas i be­rät­tel­sen, el­ler för att många i per­son­gal­le­ri­et fram­står som re­na bi­fi­gu­rer. Dess­utom går Nat Tur­ner li­te väl snabbt från att spri­da si­na from­ma bi­bel­ci­tat till att svinga en blo­dig yxa.

Och vad hän­de egent­li­gen ef­ter upp­ro­ret? Det be­rörs knappt i fil­men. Fak­tum är att syd­sta­ter­na skru­va­de till och skärp­te si­na re­dan sko­nings­lö­sa slav­la­gar än­nu mer och det ame­ri­kans­ka in­bör­des­kri­get, som till slut kom att be­fria sla­var­na, var fort­fa­ran­de 30 år bort.

Bild: TWENTIETH CENTURY FOX FILM

BLODBAD. Na­te Par­ker re­gi­de­bu­te­rar och spe­lar själv hu­vud­rol­len som Nat Tur­ner i ac­tiondra­mat Birth of a nation.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.