Lögn­er, lung­sju­ka och själv­stän­dig­het i Te­he­ran

Hallands Nyheter - - Filmrecensioner - MARIA DOMELLÖF-WIK

DRAMA

TA HAND OM MIN MAM­MA Re­gi: Behnam Be­h­za­di, Iran, 2017 (84 min)

”Jag är var­ken ett barn el­ler

ga­len!” är nyc­kel­re­pli­ken i Bahnam Be­h­za­dis medryc­kan­de be­rät­tel­se om en iransk fa­milj i kris. Här blir en själv­stän­dig kvin­na omyn­dig­för­kla­rad av si­na nä­ra och kä­ra.

Av ren själv­be­va­rel­se­drift re­vol­te­rar hon mot den för­vän­ta­de rol­len att ta på sig allt an­svar och all­tid finns till hands. Ett be­fri­an­de upp­vak­nan­de, väl­spe­lat och trots dra­ma­ti­ken be­rät­tat med en still­sam, var­dagsnä­ra ton.

I CENT­RUM STÅR Ni­loo­far, nå­gon­stans mel­lan tret­tio och fyr­tio, var­ken gift el­ler mam­ma men med ett yt­terst ak­tivt ur­bant liv och um­gänge i Te­he­ran, där hon bor och ver­kar. Te­he­ran, den­na hård­tra­fi­ke­ra­de, smut­si­ga, av­gas­för­gif­ta­de stor­stad, spe­lar en pa­ral­lell hu­vud­roll i fil­men: som plat­sen där sys­ko­nen ro­tat sig, där hän­del­se­för­lop­pet stegras och fa­mil­je­kon­flik­ter­na bri­se­rar. En stad att äls­ka, men ock­så en stad där skol­barn mås­te stan­na hem­ma på grund av in­ver­sion och där in­vå­nar­na drab­bas av livs­far­li­ga luft­rörs­pro­blem.

Smo­gen bi­drar till att Ni­loo­fars mam­ma ef­ter en kol­laps ham­nar på sjuk­hus. Ef­tersom hon har lung­sjuk­do­men KOL, bör hon helst hål­la sig in­om­hus med syr­gastu­ben nä­ra till hands. Råd hon är all­de­les för gam­mal och en­vis för att bry sig om.

SÄNGLIGGANDE TVING­AS HON, och res­ten av fa­mil­jen, än­då ta in lä­ka­rens dom: ”stan­nar hon så dör hon”. Al­ter­na­ti­vet är att läm­na Te­he­ran för gott och bo­sät­ta sig på en plats med re­na­re luft. Nå­got hon in­te kla­rar en­sam. Vem som ska ge upp sitt liv för att ta hand om mam­man är fil­mens etis­ka di­lem­ma. Lil­la­sys­ter Ni­loo­far ut­ses, ut­an att ens bli till­frå­gad, till mam­mans vår­da­re. Pro­ble­met är ba­ra att hon just bli­vit kär. Dess­utom äls­kar hon den kom­bi­ne­ra­de sy­fa­brik och bu­tik hon byggt upp och där hon ar­be­tar som skräd­da­re.

Bild: FOL­KETS BIO

OMYNDIGFÖRKLARAS. Ni­loo­fars (Sa­har Do­lats­ha­hi) äld­re brö­der fat­tar ra­di­ka­la be­slut om hen­nes liv ut­an att frå­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.