Ny sop­gui­de ska hjäl­pa hus­håll

Hallands Nyheter - - Konsument -

SOPOR: En ny na­tio­nell sop­sor­te­rings­gui­de lan­se­ras och vän­der sig till hus­håll. Var läg­ger man chip­spå­sen? Var­för ska vek­hål­la­ren på ut­brun­na vär­me­ljus pe­tas bort? Det och and­ra frå­gor får man svar på via saj­ten sopor.nu.

”Hus­hål­len är bra på att källsor­te­ra, men myc­ket mer kan åter­vin­nas. På saj­ten finns fak­ta som vi­sar att det lö­nar sig”, skri­ver Ca­ta­ri­na Öst­lund på Na­tur­vårds­ver­ket i ett press­med­de­lan­de. Saj­ten är ett sam­ar­be­te mel­lan myn­dig­he­ten och fy­ra ak­tö­rer i av­falls­bran­schen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.