Flyg­kom­pen­se­ra – men på rätt sätt

Hallands Nyheter - - Konsument - MAR­TI­NA NYHLIN kon­su­ment@gp.se

Tve­kar du att kli­mat­kom­pen­se­ra som­ma­rens flyg­re­sa för att du in­te tror att det är nå­gon me­ning? Om peng­ar­na ham­nar rätt kan den ex­tra slan­ten ha be­ty­del­se, me­nar Världs­na­tur­fon­dens ex­pert.

GUIDE:

– Om al­la kli­mat­kom­pen­se­ra­de på ett bra sätt skul­le det ge stor ef­fekt och dri­va peng­ar till pro­jekt som gyn­nar kli­ma­tet och många män­ni­skor, sä­ger Stefan Hen­ning­s­son, se­ni­or råd­gi­va­re kli­mat, ener­gi

och in­no­va­tion på WWF, Världs­na­tur­fon­den.

Ge­nom­snitts­svens­ken gör i snitt tre ut­lands­flyg­re­sor per år. Det­ta trots att en flyg­re­sa till Thai­land snabbt kan ra­de­ra ut ett helt års

mil­jö­vän­lig­het med ve­ge­ta­risk mat och kol­lek­tiv­tra­fik på hem­ma­plan.

Men även om det finns webb­s­hop­par där man en­kelt kan kli­mat­kom­pen­se­ra är det få som gör det, av Ving­re­sors kun­der till ex­em­pel ba­ra en halv pro­cent.

En för­kla­ring kan va­ra den kri­tik som fun­nits mot kli­mat­kom­pen­sa­tion. Det har bland an­nat hand­lat om allt­för kort­sik­ti­ga pro­jekt som ba­ra ska­pat pro­blem för de bo­en­de där pro­jek­tet ge­nom­förs. Men ock­så att kli­mat­kom­pen­sa­tion in­te tar itu med hu­vud­pro­ble­met – att vi be­hö­ver mins­ka ut­släp­pen.

– Men fly­get kom­mer att fort­sät­ta dri­vas med fos­silt bräns­le länge och ibland mås­te man fly­ga, så som in­fra­struk­tu­ren ser ut i dag. Då är vi för att man kli­mat­kom­pen­se­rar sin

re­sa – om man gör det på ett bra och lång­sik­tigt sätt, sä­ger Stefan Hen­ning­son.

Han re­kom­men­de­rar att man väl­jer pro­jekt som cer­ti­fi­e­rats enligt Gold stan­dard som WWF, Gre­en­pe­a­ce och ett 80-tal and­ra mil­jö­or­ga­ni­sa­tio­ner värl­den över ställt sig bakom. Gold stan­dard-pro­jekt stäl­ler hög­re krav på so­ci­al och eko­no­misk håll­bar­het i pro­jek­ten än nå­gon cer­ti­fi­e­ring ti­di­ga­re gjort.

ETT FÖ­RE­TAG SOM er­bju­der Gold stan­dard är Tri­co­ro­na. De­ras pro­jekt hand­lar om ener­gi­ef­fek­ti­vi­se­ring, ut­veck­ling av för­ny­ba­ra ener­gikäl­lor och även någ­ra få skogs­be­va­ran­de pro­jekt.

– Tit­tar man på glo­bal kli­mat­på­ver­kan så kom­mer den mest från ener­gi och skogs­sköv­ling, så med mer för­ny­el­se­bar ener­gi och mind­re skogs­sköv­ling skul­le man kun­na få ner ut­släp­pen i värl­den or­dent­ligt, sä­ger Christi­an Pa­tay, vd på Tri­co­ro­na.

Enligt Stefan Hen­ning­s­son på WWF kan ett al­ter­na­tiv ock­så va­ra att bi­dra i pro­jekt som in­te är klas­sisk kli­mat­kom­pen­sa­tion men som hjäl­per män­ni­skor i de län­der som drab­bas värst av kli­mat­för­änd­ring­ar­na, till ex­em­pel via mikrolån för sol­cel­ler. Även ini­ti­a­tiv som Fly Green fund – som job­bar för att fö­ra in mer av det än­nu väl­digt dy­ra biobräns­let i flyg­bran­schen – be­hö­ver stöd.

– Ef­fek­ti­va­re plan och biobräns­le kom­mer att be­hö­vas för att mins­ka kol­di­ox­id­ut­släp­pen från fly­get, sä­ger han.

Ing­et av de re­se­bo­lag Test­fak­ta kon­tak­tat räk­nar in kli­mat­kom­pen­sa­tion i si­na bil­jett­pri­ser. TUI har till och med ta­git bort de län­kar om kom­pen­sa­tion som man ti­di­ga­re ha­de.

– In­tres­set från kun­der­na var lågt och det var en ut­ma­ning att sä­ker­stäl­la att län­kar­na var ak­tu­el­la och att ut­vär­de­ra ef­fek­ten av de or­ga­ni­sa­tio­ner vi län­ka­de till. Sen vi tog bort dem har de in­te hel­ler ef­ter­frå­gats, sä­ger Mat­hi­as Ber­gen­dahl, in­for­ma­tions­chef på TUI.

APOLLO TIP­SAR OM kli­mat­kom­pen­sa­tion un­der fli­ken ”till­val” och Ving­re­sor in­for­me­rar i si­na stan­dar­di­se­ra­de re­se­in­for­ma­tions­mejl.

Att kli­mat­kom­pen­sa­tion in­te räk­nas in i bil­jett­pri­set be­ror på pris­press och en tan­ke om val­fri­het, enligt Mag­da­le­na Öhrn, in­for­ma­tions­chef på Ving­re­sor.

– Kun­der­na väl­jer ju även till re­se­för­säk­ring, trans­fer, mat på fly­get, sitt­plat­ser och så vi­da­re, sä­ger hon.

”Ef­fek­ti­va­re plan och biobräns­le kom­mer att be­hö­vas för att mins­ka kol­di­ox­id­ut­släp­pen från fly­get”

STEFAN HEN­NING­S­SON

råd­gi­va­re, WWF, Världs­na­tur­fon­den

UTSLÄPP. En re­sa till Thai­land för en en­da per­son ger li­ka myc­ket utsläpp som en ge­nom­snitt­lig per­son­bil ger un­der ett helt år (cir­ka två ton).

Bild: SHUTTERSTOCK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.