ARN: Tra­sig kam­rem ger häv­nings­rätt

Hallands Nyheter - - Konsument - GABRIELLA MOHOFF 031-62 42 75 gabriella.mohoff@gp.se

Ef­ter ba­ra fem mil gick kam­rem­men sön­der på den be­gag­na­de bi­len. Kun­den vill an­ting­en ha felet av­hjälpt, el­ler hä­va kö­pet.

När man­nen köp­te den 12 år gam­la bi­len av Fjärås Bil­torg no­te­ra­des det ett miss­ljud, som säl­ja­ren an­tog var en torr ge­ne­ra­tor­rem. Men ef­ter ba­ra drygt fem mil stan­na­de bi­len. Det vi­sa­de sig att kam­rem­men gått av och att mo­torn be­höv­de by­tas ut.

I sin an­mä­lan till All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den, ARN, krä­ver kun­den att bil­fir­man an­ting­en av­hjäl­per felet, el­ler att han skall få hä­va kö­pet. Dess­utom vill han ha ska­de­stånd på 2 663 kro­nor för hy­ra av släp för att frak­ta den tra­si­ga bi­len.

Fjärås Bil­torg er­bjöd kun­den att re­pa­re­ra bi­len, men på kö­pa­rens be­kost­nad och li­te ra­bat­te­rat pris. Fö­re­ta­get me­nar att kö­pa­ren var med­ve­ten om miss­lju­det och att han där­för fick en stor ra­batt på kö­pe­sum­man.

ARN skri­ver i sitt be­slut att fö­re­ta­get in­te har kun­nat vi­sa att felet in­te var ur­sprung­ligt och in­te hel­ler er­bju­dit sig att re­pa­re­ra felet. Kun­den har där­med rätt att hä­va kö­pet och där­med ock­så rätt till det be­gär­da ska­de­stån­det.

Ar­kiv­bild: MI­CHAEL ERHARDSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.