Cer­ti­fi­e­ring­ar

Hallands Nyheter - - Konsument -

* Gold stan­dard: Togs fram med bas i CDM men med yt­ter­li­ga­re krav på so­ci­alt an­svars­ta­gan­de och håll­bar ut­veck­ling, som till ex­em­pel att ska­pa ar­bets­till­fäl­len till lo­kal­be­folk­ning­en.

* Gold stan­dard är även unik på så sätt att den är be­trodd av mer än 80 in­ter­na­tio­nel­la mil­jö­or­ga­ni­sa­tio­ner, där­ibland WWF In­ter­na­tio­nal och Gre­en­pe­a­ce In­ter­na­tio­nal.

* CDM (Cle­an de­ve­lop­ment me­cha­nism): Upp­fyl­ler Kyo­to­pro­to­kol­lets kri­te­ri­er om att lö­pan­de kvan­ti­fi­e­ra kli­mat­nyt­tan. Kon­trol­len sköts av obe­ro­en­de auk­to­ri­se­ra­de re­vi­so­rer som rap­por­te­rar om pro­jek­tet till FN.

* VER (Volun­ta­ry emis­sion re­duc­tion): Sam­lings­be­grepp av öv­ri­ga pro­jekt in­om kli­mat­kom­pen­sa­tion med oli­ka kva­li­té­er med stor variation på vad som in­går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.