Fak­ta: Lukt­sin­ne

Hallands Nyheter - - Mersmak -

* Re­dan på 300-ta­let fö­re Kristus slog Aristo­te­les fast att män­ni­skan har fem sin­nen, syn, hör­sel, kän­sel, lukt och smak.

* Jäm­fört med många and­ra djur är män­ni­skans lukt­sin­ne in­te sär­skilt ut­veck­lat. Hos ex­em­pel­vis en hund upp­tar lukt­cent­rum un­ge­fär en tred­je­del av hjär­nan, hos män­ni­skan ba­ra en tju­gon­del.

* Lukt­sin­net har un­der evo­lu­tio­nen fun­ge­rat som ett var­nings­sy­stem som har hjälpt oss att av­gö­ra vad som är skad­ligt att till ex­em­pel äta el­ler in­an­das.

* Många djurar­ter kom­mu­ni­ce­rar med hjälp av kropps­eg­na doftäm­nen, så kal­la­de fero­mo­ner. Fors­ka­re stu­de­rar i dag i vil­ken ut­sträck­ning det­ta gäller även män­ni­skor.

* Enligt pro­fes­sor Mats Olsson som har stu­de­rat hur lukt­sin­net på­ver­kar oss, lyc­kas ba­ra knappt hälf­ten iden­ti­fi­e­ra och namn­ge luk­ter som kaf­fe, ci­tron och va­nilj om vi in­te re­dan vet vad vi luk­tar på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.