Fak­ta: Fi­ji

Hallands Nyheter - - Resor -

* All­mänt Fi­ji är ett öri­ke i Me­la­ne­si­en i Sö­der­ha­vet som be­står av 330 öar, varav 110 är be­bod­da. Hu­vud­sta­den he­ter Su­va. Lan­det var brit­tisk ko­lo­ni fram till 1970.

* Tids­skill­nad Plus 12 tim­mar.

* Vi­sum Krävs ej, dock gil­tigt pass 6 må­na­der ef­ter ut­re­sa.

* Språk Fi­ji­ans­ka, eng­els­ka och hin­di.

* Va­lu­ta Fi­ji-dol­lar. (1 FJD = 4,30 SEK)

* Pris­ni­vå För lo­kal­be­folk­ning­en är lan­det i ni­vå med asi­a­tis­ka län­der i mel­lan­skik­tet. För tu­ris­ter åker pri­ser­na upp till att bli bland de högs­ta i värl­den. Dy­rast är ho­tell ute på öar­na ut­an­för hu­vud­ön Vi­ti Le­vu. Bud­ge­tal­ter­na­tiv går att hit­ta, till ex­em­pel ge­nom Airb­nb, men krä­ver tå­la­mod.

* Re­sa dit Ett sätt att ta sig dit är med flyg till Austra­li­en el­ler Nya Ze­e­land,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.