Dan­sar för att få va­ra sig själv

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Dan­sen be­ty­der allt för Hb­tq-ung­do­mar­na i den po­li­tis­ka dans­rö­rel­sen Ki­ki. En dokumentär glän­tar på dör­ren till en sub­kul­tur full av kär­lek och smär­ta.

Konst­nä­ren och do­ku­men­tär­fil­ma­ren Sa­ra Jor­denö har sin bas i New York. Där blomst­rar Ki­ki-sce­nen, en konst­när­lig sub­kul­tur där Hb­tq-ung­do­mar ut­tryc­ker sig själ­va i den per­for­man­ce­ba­se­ra­de konst­for­men ball­room.

I den kri­ti­ker­ro­sa­de do­ku­men­tä­ren ”Ki­ki” föl­jer Sa­ra Jor­denö de glitt­ri­ga ball­room-eve­ne­mang­en i gay­kvar­te­ren runt Christop­her Stre­et Pi­er. Här fin­ner del­ta­gar­na en fristad från den ra­sism och ho­mooch trans­fo­bi som de an­nars mö­ter i sam­häl­let. Ki­ki-rö­rel­sen fun­ge­rar som en al­ter­na­tiv fa­milj och är ett sätt för ak­ti­vis­ter­na att ta mak­ten över si­na eg­na liv.

”Ki­ki” be­lö­na­des med que­er-pri­set Ted­dy Award på filmfes­ti­va­len i Ber­lin 2016.

Foto: SVT

I sub­kul­tu­ren Ki­ki käm­par Hb­tq-ung­do­mar för att nå ac­cep­tans och po­li­tiskt in­fly­tan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.