I Fal­ken­berg ute­blev in­tern­k­ri­ti­ken

MAJTAL. Första maj, en dag för våräls­ka­re och en dag för de med po­li­tiskt en­ga­ge­mang på väns­ter­kan­ten. I Fal­ken­berg ta­la­de de­bat­tö­ren och för­fat­ta­ren Da­ni­el Su­ho­nen.

Hallands Nyheter - - Ledare -

LEDARE 2/5. När re­ge­ring­en är bor­ger­lig ter sig röd­fär­ga­de de­mon­stra­tio­ner på den­na dag mer rim­li­ga än de år då det rö­da la­get själ­va har till­gång att le­da lan­det från Ro­sen­bad. 2017 till­hör ett så­dant år då de som in­ne­har mak­ten på många sätt får an­vän­da den första da­gen i maj till att age­ra op­po­si­tion mot sig själ­va: ”Det här är då­ligt i vårt land, istäl­let bor­de det va­ra så här… och det är vi som sit­ter i re­ge­ring­en, så vi ska väl för­sö­ka le­va upp till det vi sä­ger.”

Ut­i­från det­ta per­spek­tiv var det där­för ett in­tres­sant val av hu­vud­fö­re­lä­sa­re som So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Fal­ken­berg gjort, Da­ni­el Su­ho­nen är näm­li­gen en röd­fär­gad de­bat­tör som in­te säl­lan är kri­tisk till det som par­ti­et har ut­veck­lats till att va­ra. I ett av hans in­lägg i Ex­pres­sen för­ra året kan man till ex­em­pel lä­sa: ”Fak­tum är att va­re sig den eu­ro­pis­ka el­ler svens­ka so­ci­al­de­mo­kra­tin har lyc­kats for­mu­le­ra en en­da spän­nan­de el­ler system­kri­tisk tan­ke un­der de snart åt­ta år som pas­se­rat se­dan fi­nan­s­kri­sen in­led­des 2008.”

SOM PROGRAMUPPLÄGGET PÅ Råd­hustor­get där­med såg ut kun­de man tän­ka att S i Fal­ken­berg är mo­di­ga när de bju­der in en ta­la­re som ut­ta­lat så skar­pa ord mot par­ti­et. Men när Su­ho­nen väl bör­ja­de ta­la vi­sa­de sig i stort sett kri­ti­ken ute­bli. Den in­bjud­ne sam­hälls­de­bat­tö­ren vil­le nog in­te för­där­va stäm­ning­en den­na dag och först tre fjär­de­de­lar in i ta­let nämn­de han li­te lätt sin an­nars kän­da kri­tis­ka pro­fil gente­mot par­ti­et.

Den­na rö­da ka­len­der­dag val­de han istäl­let att rik­ta sin ils­ka mot de bor­ger­li­ga, hö­gern och de hö­ger om hö­gern. Da­ni­el Su­ho­nen fick det näs­tan att lå­ta som att allt och al­la som har med den mer li­be­ra­la­re po­li­tis­ka in­rikt­ning­en att gö­ra har en agen­da som kopp­las till elit­sty­re och för­akt mot de­mo­kra­ti. Det­ta kan in­te sä­gas va­ra an­nat än en ex­tremt för­enklad bild av till­va­ron som knap­past le­der sam­häl­let fram­åt ut­an istäl­let blir en del av den re­to­rik som bi­drar till att stäl­la oli­ka par­ter mot varand­ra.

KNAP­PAST OVÄNTAT GAV sig Su­ho­nen dess­utom på vins­ter i väl­fär­den. Hans lös­ning är istäl­let en stor of­fent­lig sek­tor fi­nan­si­e­rad genom mer skatt. Han ta­la­de om ett sam­häl­le som stöt­tar män­ni­skor ”var och en ef­ter egen för­må­ga och be­hov”. Men Su­ho­nens bild av sam­häl­let mis­sar då ex­em­pel­vis den sjuk­skö­ters­ka som änt­li­gen ser sin lön ut­veck­las på grund av att hon kan väl­ja mel­lan oli­ka ar­bets­gi­va­re. Su­ho­nen mis­sar de fö­re­tag in­om väl­fär­den som nu har haft möj­lig­het att ut­veck­la den verk­sam­het som ti­di­ga­re va­rit låst in­om det of­fent­li­gas ra­mar.

Allt är ab­so­lut in­te pro­blem­fritt in­om den pri­va­ta de­len av väl­fär­den, men det finns en stor nyt­ta med den där­för att den fak­tiskt ock­så kan bi­dra till att ge möj­lig­he­ter för män­ni­skor – ef­ter egen för­må­ga och be­hov – för att an­vän­da Da­ni­el Su­ho­nens eg­na ord.

Bild: JONATAN BYLARS

GÄSTTALARE. När sam­hälls­de­bat­tö­ren Da­ni­el Su­ho­nen ta­la­de in­för de so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka an­häng­ar­na på Råd­hustor­get i Fal­ken­berg rik­ta­de han kri­ti­ken åt hö­ger. Kri­ti­ken mot par­ti­et fick till stor del vi­la den­na dag.

010 471 53 70 • dag.gus­tavs­son@hn.se Dag Gus­tavs­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.