Vi ska­par trygg­het i en ny tid

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

BUDGET. Det po­li­tis­ka ar­be­tet för ett bätt­re, jäm­li­ka­re och star­ka­re sam­häl­le fort­sät­ter. Härom­da­gen pre­sen­te­ra­des vår­bud­ge­ten för 2017. Där tar vi yt­ter­li­ga­re steg för att stär­ka den svens­ka mo­del­len, öka trygg­he­ten och ut­veck­la sam­hälls­byg­get.

För drygt två år se­dan ha­de Sve­ri­ge en of­fent­lig eko­no­mi som gick med 60 mil­jar­der kro­nor i un­der­skott och en ar­bets­lös­het som bi­tit sig fast på en hög ni­vå, in­te minst bland unga. Åt­ta år av bor­ger­ligt sty­re med 140 mil­jar­der kro­nor i ofi­nan­si­e­ra­de skat­te­sänk­ning­ar led­de till sto­ra bris­ter i väl­fär­den. Se­dan vi bil­da­de re­ge­ring har vi ar­be­tat med att byg­ga upp kraf­ten i svensk eko­no­mi.

Det har gett re­sul­tat. 150 000 fler per­so­ner har ett jobb att gå till och ung­doms­ar­bets­lös­he­ten är den lägs­ta på tret­ton år. Fler lä­ra­re, ku­ra­to­rer och för­s­kol­lä­ra­re kan an­stäl­las och kun­skaps­re­sul­ta­ten i sko­lan vän­der änt­li­gen upp­åt. Den störs­ta bo­stads­sats­ning­en på fle­ra de­cen­ni­er bi­drar till ett re­kord­högt bo­stads­byg­gan­de.

VI HAR VÄNT det sto­ra un­der­skott vi ärv­de av den bor­ger­li­ga re­ge­ring­en till ett över­skott på 40 mil­jar­der. Det har pla­ce­rat oss i ett helt nytt lä­ge där vi har re­sur­ser att mö­ta de ut­ma­ning­ar som finns i Sve­ri­ge. Klyf­tor­na är för sto­ra och många kän­ner otrygg­het. Skol­re­sul­ta­ten är fort­fa­ran­de för lå­ga. Kli­mat­för­änd­ring­ar, seg­re­ga­tion och brotts­lig­het mås­te be­käm­pas.

Re­ge­ring­ens tio väl­färds­mil­jar­der har stärkt Re­gi­on Hal­land med 67 mil­jo­ner kro­nor un­der 2017. I vår­bud­ge­ten skjuts dess­utom 16 mil­jo­ner kro­nor till lä­nets för­loss­nings­vård och 3 mil­jo­ner kro­nor till ar­be­tet med barn och ung­as psy­kis­ka häl­sa.

KOMMUNERNA i Hal­lands län stärks genom väl­färds­mil­jar­der­na med 223 mil­jo­ner kro­nor un­der 2017 sam­ti­digt som so­ci­a­la barn- och ung­doms­vår­den får ett till­skott på 3,5 mil­jo­ner kro­nor och sär­skilt ut­sat­ta sko­lor får ex­tra stöd. Det är tyd­li­ga in­ve­ste­ring­ar i den ge­men­sam­ma väl­fär­den som ock­så ska­par ar­bets­till­fäl­len.

För att öka sä­ker­he­ten skju­ter vi till 700 mil­jo­ner till po­li­sen och 500 mil­jo­ner till total­för­sva­ret. Yt­ter­li­ga­re för­stärk­ning­ar av po­li­sen kom­mer be­hö­vas och vi so­ci­al­de­mo­kra­ter vill se 10 000 nya po­li­san­ställ­da till 2024.

Ba­ra genom att an­vän­da den svens­ka eko­no­mins och de of­fent­li­ga fi­nan­ser­nas styr­ka till ett ge­men­samt sam­hälls­byg­ge kan vi byg­ga ett tryggt, jäm­likt och håll­bart sam­häl­le. Så ska­par vi trygg­het i en ny tid.

Mag­da­le­na An­ders­son (S)

fi­nans­mi­nis­ter

Hans Hoff (S)

riks­dags­le­da­mot

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.