Lok­stal­lar­na står kvar ett varv till

Hallands Nyheter - - Varberg - REBECKA KVINT 010-471 53 69 rebecka.kvint@hn.se

Kom­mu­nens för­sök att få bort lok­stal­lar­na stop­pas än en gång av läns­sty­rel­sen. – Jag ser fram emot den da­gen som Tra­fik­ver­ket hör av sig och det blir ord­ning på det här. Jag vill ha en sak­kun­nig vet­tig män­ni­ska fram­för mig att för­hand­la med, och det har in­te kom­mu­nen, sä­ger äga­ren.

Lok­stal­lar­nas us­la skick kan in­te gå nå­gon tågre­se­när för­bi. Ef­tersom dub­bel­spå­ret ska dras fram i när­he­ten har te­gel­fas­tig­he­ten ing­en fram­tid. Att re­no­ve­ra kå­ken skul­le va­ra det sam­ma som att kas­ta peng­ar­na i sjön.

DET ÄR ÄGA­REN Stig Karls­son väl med­ve­ten om. Han vill säl­ja fas­tig­he­ten till Tra­fik­ver­ket. Men Tra­fik­ver­ket kan och vill in­te kö­pa in­nan det finns en fast­sla­gen järn­vägs­plan för Var­bergs­tun­neln. I vän­tan på den för­fal­ler hu­set.

Stig Karls­son har fak­tiskt sökt riv­nings­lov, men han har in­te läm­nat in al­la de pap­per som kom­mu­nen krä­ver. Kom­mu­nen har å sin si­da för­sökt dri­va på en riv­ning genom att dö­ma ut vi­te om 100 000 kro­nor till Stig Karls­son.

Stig Karls­son över­kla­ga­de ett vi­te om sa­ken re­dan för fy­ra år se­dan. Läns­sty­rel­sen gav ho­nom rätt och slog den gång­en fast att det var Äld­re plan- och bygg­la­gen som gäll­de i ären­det. Kom­mu­nens be­slut vi­la­de på fel lag­stift­ning.

ÅRET DÄRPÅ TOG kom­mu­nen ett nytt be­slut om vi­te. Stig Karls­son över­kla­ga­de igen och även den här gång­en har läns­sty­rel­sen gi­vit ho­nom rätt.

– Den som fat­tar be­slu­tet mås­te mo­ti­ve­ra var­för man kom­mit fram till en viss ut­gång, och nå­gon så­dan mo­ti­ve­ring finns in­te i kom­mu­nens be­slut. Det upp­fyl­ler allt­så in­te kra­ven en­ligt För­valt­nings­la­gen och där­för skic­kar vi till­ba­ka det, för­kla­rar länsju­rist Ro­bert Bär­wald läns­sty­rel­sens be­slut.

Stads­bygg­nads­kon­to­ret och bygg­nads­nämn­den gör fel i det här ären­det en gång till. Var­för re­der ni in­te ut ju­ri­di­ken or­dent­ligt?

– Ge­ne­rellt kan man sä­ga att ju­ri­dik kring vi­tes­före­läg­gan­den är snå­rig, sä­ger stads­ar­ki­tekt Ma­ria Sö­derlund.

– Vi får tit­ta när­ma­re på det här och kanske ta en ju­rist till hjälp och fun­de­ra på om vi ska över­kla­ga läns­sty­rel­sens be­slut. El­ler bör­ja om från bör­jan igen.

Har stads­bygg­nads­kon­to­ret den ju­ri­dis­ka kom­pe­tens som krävs?

– Ja. Vi har ra­mav­tal med ju­ris­ter så det vi in­te kan själ­va tar vi hjälp till.

Stig Karls­son sä­ger att han egent­li­gen ha­de tänkt bör­ja ri­va hu­set nu i som­mar men att det kom­mit an­nat emel­lan. Helst av allt vill han säl­ja fas­tig­he­ten till Tra­fik­ver­ket så snart som möj­ligt.

– Jag är in­te mot­strä­vig. Ba­ra det kom­mer en vet­tig män­ni­ska och för­hand­lar så säl­jer jag.

”Jag är in­te mot­strä­vig. Ba­ra det kom­mer en vet­tig män­ni­ska och för­hand­lar så säl­jer jag”

STIG KARLS­SON äga­re

Bild: ANNIKA KARLBOM

FÖR­FALL­NA. Lok­stal­lar­na ägs av Stig Karls­son genom hans bo­lag Bilak­tie­bo­la­get Hel­ge Karls­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.