Hus­bils­stri­den mot ny rond

GETTERÖN: FLYGKLUBBEN GÖR NYTT FÖR­SÖK MED HUSBILSPLATSER

Hallands Nyheter - - Varberg - Rebecka Kvint 010-471 53 69 ∙ rebecka.kvint@hn.se

Trots stöd från kom­mu­nen är flygklubben fort­fa­ran­de ut­an ställ­plat­ser för hus­bi­lar. Nu gör klub­ben ett nytt för­sök med för­hopp­ning­en att ba­lan­se­ra rätt i den snå­ri­ga ju­ri­di­ken.

Var­bergs Flyg­klubb vill ta emot hus­bilstu­ris­ter på de­lar av sin par­ke­rings­plats. Husbilsplatser skul­le va­ra en per­fekt verk­sam­het för den an­nars gans­ka out­nytt­ja­de ytan och skul­le dess­utom ge ett väl­be­höv­ligt till­skott i klubb­kas­san, an­ser för­e­ning­en.

Kom­mu­nen har ingen­ting emot idén. Någ­ra mar­kä­ga­re i när­he­ten är dock av en an­nan upp­fatt­ning. De me­nar att hus­bi­lar­na kom­mer stö­ra.

Just den sa­ken har dock ald­rig prö­vats. Istäl­let har frå­gan om ställ­plat­ser fast­nat i en ju­ri­disk be­döm­ning om huruvi­da det är okej med ett tids­be­grän­sat bygg­lov el­ler in­te.

Flyg­fäl­tet har som be­kant dis­ku­te­rats i sam­band med Var­bergs­tun­neln, Väs­ter­port och den nya Fa­re­ham­nen. Kom­mer det kun­na va­ra kvar i fram­ti­den? Ef­tersom den osä­ker­he­ten finns har kom­mu­nen va­rit tvek­sam till att ge ett per­ma­nent bygg­lov.

Flygklubben har fun­nit sig i det. För den spe­lar det ing­en roll om bygg­lo­vet är tids­be­grän­sat el­ler per­ma­nent – allt den vill är att kun­na ta emot hus­bils­gäs­ter. Vad lo­vet kal­las är ovik­tigt för den.

DEN DETALJEN ÄR där­e­mot läns­sty­rel­sen no­ga med. De kri­tis­ka mar­kä­gar­na över­kla­ga­de bygg­nads­nämn­dens be­slut och 2015 gick läns­sty­rel­sen på de­ras lin­je, med hän­vis­ning till att det var fel av kom­mu­nen att ge tids­be­grän­sat bygg­lov.

Ef­ter den run­dan sök­te flygklubben tids­be­grän­sat bygg­lov

en gång till och den här gång­en mo­ti­ve­ra­de kom­mu­nen be­slu­tet om ett tids­be­grän­sat lov mer nog­grant, i ett för­sök att få läns­sty­rel­sen att nap­pa på re­so­ne­mang­et om om­rå­dets osäk­ra fram­tid.

Men läns­sty­rel­sen köp­te in­te ar­gu­men­ten och upp­häv­de kom­mu­nens be­slut. Kom­mu­nen och flygklubben över­kla­ga­de till mark- och mil­jö­dom­sto­len och för un­ge­fär en må­nad se­dan sa även den att det var fel med ett tids­be­grän­sat bygg­lov.

– Vi för­står att kom­mu­nen vill ha hand­lings­fri­het i om­rå­det i fram­ti­den. Men så länge flyg­plat­sen finns och det är ett Na­tu­ra 2000-om­rå­de i när­he­ten lär det in­te bli någ­ra bygg­na­der här. Där­för tyc­ker jag att man är onö­digt rädd för att ge oss ett per­ma­nent bygg­lov, sä­ger Tom­my Carls­son från Var­bergs Flyg­klubb.

EF­TER ATT IDÉN om ett tids­be­grän­sat bygg­lov nob­bats två gång­er om av läns­sty­rel­sen be­dö­mer flygklubben att den vägen är stängd. Härom­da­gen läm­na­de den in en an­sö­kan om ett per­ma­nent bygg­lov.

– Nu vill vi att kom­mu­nen tän­ker ett varv till, sä­ger Tom­my Carls­son. Det finns ju ett be­hov av fler ställ­plat­ser i kom­mu­nen.

Bygg­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de Ste­fan Sten­berg (C) tyc­ker att lös­ning­en med ett tids­be­grän­sat lov var bra och att läns­sty­rel­sens be­döm­ning var onö­digt hård.

– Tids­be­grän­sa­de lov skul­le ju va­ra ett smi­digt sätt att lö­sa sa­ker på. Jag tyc­ker att lag­stift­ning­en har krång­lats till.

FRÅ­GAN OM TIDS­BE­GRÄN­SA­DE lov har ställts på sin spets de se­nas­te åren när många kom­mu­ner gett tids­be­grän­sa­de bygg­lov till bo­stä­der för flyk­ting­ar och stu­den­ter. Bostads­be­ho­vet har va­rit akut och bo­stads­mo­du­ler har växt fram li­te var stans, med stöd av till­fäl­li­ga lov men ibland med mot­stånd från gran­nar­na.

I någ­ra fall har över­kla­gan­de­in­stan­ser­na gått på gran­nar­nas lin­je och det­ta har gjort att läns­sty­rel­ser­na bli­vit sträng­a­re i sin syn på la­gens tillämp­ning.

Den 1 maj änd­ras Plan- och bygg­la­gen så att det ska bli enkla­re att få till­fäl­ligt bygg­lov för bo­stä­der. Lagänd­ring­en gäl­ler en­bart bo­stä­der och lär in­te få nå­gon på­ver­kan på hur ären­det med hus­bils­plat­ser­na vid flygklubben be­döms.

I SOMRAS. Hus­bils­plat­ser­na har re­dan an­vänts, men när läns­sty­rel­sen har upp­hävt kom­mu­nens bygg­lov har det bli­vit stopp för det.

Bild: ANDERS CLAESSON

Bild: ANNIKA KARLBOM

VILL TA EMOT HUS­BI­LAR. Anders Blixt och Tom­my Carls­son från Var­bergs Flyg­klubb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.