Spar­ka­de två män i hu­vu­det

Hallands Nyheter - - Varberg -

Ett par an­mäl­ning­ar om miss­han­del kom in till po­li­sen un­der val­borgs­hel­gen.

Två män i 25-års­ål­dern blev runt kloc­kan 01.30 nat­ten mot första maj miss­hand­la­de på, el­ler i an­slut­ning till, en re­stau­rang på Strand­ga­tan i Varberg. En­ligt po­li­san­mä­lan har bå­da bli­vit spar­ka­de på kropp och hu­vud.

– Even­tu­ellt har tre per­so­ner för­svun­nit i en bil från plat­sen ef­ter det­ta, sä­ger po­li­sens pressta­les­man Ste­fan Gustafs­son, som in­te har nå­gon upp­gift om att de förts till sjuk­hus.

– Men nor­malt sett, ef­tersom att de bli­vit spar­ka­de på hu­vud och bål, så bru­kar man upp­ma­nas att åka till sjuk­hu­set. Dess­utom kom­mer ett rättsin­tyg an­gå­en­de ska­dor­na att be­hö­vas, sä­ger Ste­fan Gustafs­son.

”Even­tu­ellt har tre per­so­ner för­svun­nit i en bil från plat­sen” STE­FAN GUSTAFS­SON po­li­sens pressta­les­man

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.