Att cyk­la rätt är in­te all­tid lätt

OSÄK­RA: SVÅRT ATT REDA UT BEGREPPEN

Hallands Nyheter - - Falkenberg - Le­na Lyx­ell 010-471 52 68 ∙ le­na.lyx­ell@hn.se

Att cyk­la och föl­ja reg­ler kan va­ra svårt. Det in­ty­gar till och med po­li­sen och kom­mu­nens tjäns­te­män. HN tog en run­da för att för­sö­ka reda ut vad som gäl­ler.

Po­li­ser­na Sofia Malmsten och Jacob Sjögren, kom­mu­nens ga­tu­chef Lin­da Lars­son och tra­fi­kin­gen­jör Ni­na An­ders­son är över­ens om att det finns många fall­gro­par på cy­kel­vä­gen.

– Vi ska gö­ra allt vi kan för att för­bätt­ra för cy­klis­ter­na, sä­ger Ni­na An­ders­son.

Fy­ra po­li­ser cir­ku­le­rar i stan och på­pe­kar fel och bris­ter hos cy­klis­ter­na. Den­na vec­kan är det skarpt lä­ge. Då kom­mer bö­ter att ges till den som in­te skö­ter sig.

– Vad har hänt i stan! Det är ing­en som cyklar på trot­to­a­rer­na läng­re, ut­bris­ter en man på cy­kel.

Sofia Malmsten för­kla­rar sats­ning­en och får upp­munt­ran­de till­rop till svar.

– Vi får många frå­gor och vi kän­ner verk­li­gen att det vi gör upp­skat­tas av all­män­he­ten, för­kla­rar Sofia Malmsten.

MEN DET ÄR in­te all­tid lätt att cyk­la rätt. Det vi­sar sig på cy­kel­tu­ren i cent­rum. Po­li­sens och kom­mu­nens re­pre­sen­tan­ter är över­ens om att reg­ler­na emel­lanåt är svår­tol­ka­de.

– Kom­mu­nen har ny­li­gen an­ta­git en cy­kelstra­te­gi. Vi ar­be­tar ut­i­från den och vi ska bland an­nat se över hur cy­kel­tra­fi­ken ska le­das på Sand­ga­tan, Hol­ger­ga­tan och på Ar­vid­storps­vä­gen. Många skul­le nog väl­ja att cyk­la på Hol­gers­ga­tan om det in­te vo­re så otryggt att gö­ra det där, sä­ger Lin­da Lars­son.

Sofia Malmsten är den po­lis som an­sva­rar för po­li­sens cy­kel­sats­ning. Hon er­kän­ner vil­ligt att hon från bör­jan trod­de att det skul­le va­ra en­kelt att vi­sa hur cy­klis­ter­na ska ta sig fram i cent­rum, men att hon med ti­den hit­tat fle­ra punk­ter i stan som hon kän­ner sig osä­ker på. – Ny­ga­tan är ett så­dant ex­em­pel. På Ny­ga­tan sam­sas al­la tra­fi­kan­ter på sam­ma vill­kor ef­tersom det är ett gång­farts­om­rå­de. Cy­klis­ter som cyklar mot stan ska i första hand sam­sas med bi­lar­na. Den som cyklar ut från stan ska i första hand ta sig fram på cy­kel­ba­nan på den si­da som Brö­der­na

”Det är väl­digt många som gör fel här. De väl­jer att cyk­la på trot­to­a­ren i stäl­let för i väg­ba­nan. Det gäl­ler bå­da på Ny­ga­tan ut­med den sträc­kan” SOFIA MALMSTEN an­sva­rig po­lis för

cy­kel­sats­ning­en

Jo­hans­sons lig­ger på.

– Vi ska tit­ta på hur vi ska lö­sa si­tu­a­tio­nen på Ny­ga­tan. I dag tar bi­lar­na för stor plats och mar­ke­ring­ar­na är otyd­li­ga, sä­ger Lin­da Lars­son.

DEN SOM CYKLAR ut från stan mot Tr­ö­inge­berg ham­nar snart i väg­ba­nan ef­tersom det in­te finns nå­gon cy­kel­ba­na på den del av Ny­ga­tan som lig­ger i höjd med gal­le­ri­an och fö­re det­ta Jc-bu­ti­ken.

– Det är väl­digt många som gör fel här. De väl­jer att cyk­la på trot­to­a­ren i stäl­let för i väg­ba­nan. Det gäl­ler bå­da på Ny­ga­tan ut­med den sträc­kan, sä­ger Sofia Malmsten.

Lin­da Lars­son hål­ler med. Hon vet om pro­ble­met och kom­mu­nen har fle­ra gång­er bli­vit upp­märk­sam­ma­de på att cy­klis­ter­na in­te skö­ter sig ut­med den ak­tu­el­la sträc­kan.

– Vi mås­te ha en tyd­li­ga­re mar­ke­ring, kon­sta­te­rar hon.

– Fot­gäng­a­re ska in­te be­hö­va va­ra räd­da när de rör sig i stan. Cy­klis­ter­na tar för stor plats, sä­ger Sofia Malmsten.

PO­LI­SEN OCH GATUKONTORETS folk är över­ens om att det in­te all­tid är en­kelt att ve­ta vad som gäl­ler. Ett ex­em­pel är Tull­bron. Där är det hö­ger­tra­fik som gäl­ler och ing­et an­nat. Den som cyklar på fel si­da kan få en ord­nings­bot för ”fel­ak­tig pla­ce­ring av for­don på väg”. De vi­ta lin­jer­na i väg­ba­nan ef­ter Tull­bron är fö­re­döm­ligt tyd­li­ga tyc­ker Sofia Malmsten, men var­för leds cy­klis­ter­na upp på trot­to­a­ren ef­ter någ­ra me­ter?

– Cyk­ling bor­de va­ra tillå­ten på väg­ba­nan ef­tersom den är så bred, sä­ger Lin­da Lars­son.

PÅ CYKELTUR. Sofia Malmsten, po­lis, Ni­na An­ders­son, tra­fi­kin­gen­jör, Ja­kob Sjögren, po­lis och kom­mu­nens ga­tu­chef Lin­da Lars­son är över­ens om att det finns många fall­gro­par på cy­kel­vä­gen.

Bild: LE­NA LYX­ELL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.