Skrea strand stä­da­des fin in­för vå­ren

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MATILDA CARLSTRÖM matilda.carlstrom@hn.se

Någ­ra hund­ra ki­lo skräp för­svann från Skrea strand när Stål­boms och Strand­ba­den ha­de städ­dag.

I går var det åter­i­gen dags för det som hål­ler på att bli en tra­di­tion – städ­dag på Skrea strand. En sträc­ka på runt två kilo­me­ter gjor­des vår­fin och re­do för bad­sä­song.

– Vi har hit­tat allt från cyklar, bras­se­sto­lar och dö­da fåg­lar, sä­ger He­le­ne Stål­bom om ti­di­ga­re års städ­da­gar.

Det är tred­je året på ra­ken som det ar­ran­ge­ras strand­städ­ning på Skrea. I år var mäng­den skräp mind­re och mäng­den hjäl­pan­de hän­der fler än ti­di­ga­re år.

– 350 per­so­ner dök upp, det är re­kord, sä­ger He­le­ne Stål­bom.

Någ­ra som var där för att hug­ga i och ploc­ka bort skräp var Ma­de­le­i­ne Svend­sen med so­nen Wil­li­am och Ca­ro­li­ne Pe­ters­son med bar­nen Ai­mee och Pon­tus.

– Det är en bra lär­dom för bar­nen att va­ra med och se hur skrä­pet lig­ger kvar och att lä­ra sig att hål­la rent i na­tu­ren, sä­ger Ma­de­le­i­ne Svend­sen från Ul­la­red.

För­u­tom städ­ning var det även po­äng­pro­me­nad, mu­sik av Eric Svens­son och korvä­tan­de på sche­mat.

Bild: JONATAN BYLARS

I STÄDTAGEN. Wil­li­am Svend­sen re­do med sopp­å­sen i högs­ta hugg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.