Löfven: Jag blirLin­da Lars­son är över­ens om att det finns många fall­gro­par på cy­kel­vä­gen.

Stats­mi­nis­terns löf­ten i sitt första­maj­tal – hård kamp mot brotts­lig­he­ten och mil­jard till vår­den

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - Pe­ter Wall­berg/tt

Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven lo­va­de hår­da tag mot brotts­lig­he­ten i si­na första­maj­tal.

Hans and­ra bud­skap var att det nu är tid för väl­färds­re­for­mer. Re­ge­ring­en ska i hös­tens bud­get­pro­po­si­tion sat­sa en ”pa­ti­ent­mil­jard” år­li­gen på snabb vård.

Till skill­nad från mer tra­di­tio­nel­la första­maj­tal fick brotts­lig­he­ten stort ut­rym­me när Löfven ta­la­de i Lands­kro­na och Mal­mö. Han tog upp öp­pen knark­han­del, räds­la för att gå hem en­sam på kväl­lar och den se­nas­te ti­dens många skott­loss­ning­ar, in­te minst i Mal­mö.

– Jag blir för­ban­nad på rik­tigt. Brotts­lig­he­ten kvä­ver vår fri­het, den ku­var vå­ra liv. Vi kan ald­rig ac­cep­te­ra det, sa­de Löfven in­för om­kring 500 åhö­ra­re i Lands­kro­na.

Löfven kom in­te med någ­ra nya sats­ning­ar mot brotts­lig­he­ten, men pe­ka­de bland an­nat på S-löf­tet om 10 000 fler po­li­ser på sikt och på skärp­ta straff för de som at­tac­ke­ra blå­ljus­per­so­nal.

In­för någ­ra tu­sen i åhö­ra­re i ett blå­sigt, men so­ligt Fol­kets park i Mal­mö kom Löfven även in på kam­pen mot ter­ro­ris­ter.

– De ska ja­gas med den sam­la­de kraf­ten i he­la den svens­ka de­mo­kra­tin, sa­de han.

Stats­mi­nis­tern ta­la­de ock­så mot kvin­no­för­tryck i he­derns namn och mot självut­nämn­da sed­lig­hetspo­li­ser i för­or­ter­na.

–Ald­rig, ald­rig att des­sa män ska få be­stäm­ma över kvin­nors liv, sa­de Löfven och fick ta­lets kanske störs­ta ap­plåd.

Strax in­nan ha­de han av­bru­tits av två kvin­nor i hu­vud­duk som kräv­de re­spekt för mus­lims­ka kvin­nors rät­tig­he­ter. En av kvin­nor­na upp­gav till Ex­pres­sen ef­teråt att de pro­te­ste­ra­de mot en dom i EU:S dom­stol som ger ar­bets­gi­va­re rätt att ne­ka an­ställ­da att bä­ra hu­vud­duk.

Det vik­ti­gas­te bud­ska­pet i ta­let var en­ligt Löfven själv, att det nu finns ett över­skott i de of­fent­li­ga fi­nan­ser­na som ska sat­sas på väl­färd, och han pre­sen­te­ra­de ock­så en ny­het.

Re­ge­ring­en ska i hös­tens bud­get­pro­po­si­tion sat­sa en ”pa­ti­ent­mil­jard” år­li­gen på snabb vård.

– Det är för många som får vän­ta för länge på vård och vi vill kor­ta den ti­den, sä­ger Löfven.

Vård­ga­ran­tin ger i dag rätt att träf­fa en lä­ka­re in­om sju da­gar. Hur myc­ket ga­ran­tin kan kor­tas vill in­te Löfven spe­ku­le­ra i. Han hän­vi­sar till en ut­red­ning som ska va­ra klar i ju­ni. Mil­jar­den kan, en­ligt Löfven, bland an­nat gå till ge­ne­rö­sa­re öp­pet­ti­der, mer re­sur­ser och per­so­nal på vård­cen­tra­ler­na.

Den röd­grö­na re­ge­ring­en har av­skaf­fat Al­li­ans­re­ge­ring­ens kö­mil­jard och kö­er­na har bli­vit läng­re de se­nas­te åren. Löfven tyc­ker dock in­te att det var ett miss­tag att av­skaf­fa den.

–Det var in­te vård ef­ter be­hov, sä­ger han.

At­tac­ker­na på den bor­ger­li­ga op­po­si­tio­nen var an­nars in­te sär­skilt många. I Mal­mö an­grep Löfven Mo­de­rat­le­da­ren An­na Kin­berg Bat­ra för att vil­ja ”kro­ka arm” med SD. Stats­mi­nis­tern und­ra­de vad M tän­ker ge i ut­byte för SD:S stöd och skic­ka­de iväg en var­ning till ”al­la se­ri­ö­sa par­ti­er”.

– Lek in­te med el­den – ni kom­mer att brän­na så myc­ket mer än er själ­va.

FOTO: EMIL LANGVAD/TT

Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) lo­va­de peng­ar till vår­den i sitt tal i Lands­kro­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.