En per­son an­hål­len ef­ter mos­ké­brand

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Sve­ri­ges störs­ta shi­amus­lims­ka mos­ké – Imam Ali Isla­mic Cen­ter i Jär­fäl­la – har ska­dats i en brand.

En man har an­hål­lits miss­tänkt för att ha an­lagt bran­den.

– Det finns en hat- och hot­bild mot oss, sä­ger Hai­der Ibra­him, ord­fö­ran­de för Isla­mis­ka shia­sam­fun­den i Sve­ri­ge.

Oron är stor bland mos­kéns för­sam­lings­med­lem­mar ef­ter att de­ras lo­kal eld­här­ja­des i en brand som bör­ja­de i fa­sa­den sent på val­borgs­mäs­so­af­to­nen. Lo­ka­len är för­störd och kan in­te an­vän­das i nu­lä­get. Trots det­ta sam­la­des i går om­kring 50 med­lem­mar på par­ke­rings­plat­sen ut­an­för för att be till­sam­mans.

En per­son an­hölls kloc­kan 15 miss­tänkt för att ha an­lagt bran­den. Han är skä­li­gen miss­tänkt, den läg­re miss­tan­ke­gra­den.

– Han häm­ta­des in till för­hör i för­mid­dags och har ef­ter det an­hål­lits för mord­brand, sä­ger po­li­sens pressta­les­per­son Lars By­ström till TT.

Lar­met om bran­den kom in kloc­kan 23.16 i sön­dags kväll. Mos­kéns ta­les­per­son Akil Zahi­ri be­rät­tar att en för­sam­lings­med­lem ring­de ho­nom och be­rät­ta­de om bran­den. Han kas­ta­de sig i bi­len och kör­de ra­ka vägen till mos­kén, men kun­de ba­ra se på när lå­gor­na slu­ka­de en tred­je­del av bygg­na­den.

Ti­di­ga­re un­der kväl­len be­fann sig mer än 400 för­sam­lings­med­lem­mar i mos­kén för att fi­ra en shi­amus­limsk hög­tid. Men när bran­den upp­stod fanns ba­ra fy­ra, fem per­so­ner kvar i bygg­na­den, en­ligt Akil Zahi­ri.

Hai­der Ibra­him, ord­fö­ran­de för Isla­mis­ka shia­sam­fun­den i Sve­ri­ge, sä­ger att man va­rit rädd för att nå­got så­dant här kan hän­da.

– Det finns all­tid en ha­toch hot­bild mot oss ef­tersom IS ser oss som de­ras störs­ta fi­en­de sam­ti­digt som hö­gerex­tre­ma tit­tar på oss mus­li­mer som en ho­mo­gen grupp, sä­ger Hai­der Ibra­him. (TT)

FOTO: ANDERS WIKLUND/TT

De­lar av Imam Ali-mos­kén har för­störts i en brand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.