Har svens­kar­nas sex­lust mins­kat?

Blå­gu­la säng­va­nor kart­läggs – pro­blem i USA och Ja­pan

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

I höst ska svens­ka fol­kets sex­va­nor kart­läg­gas i en stor en­kät, för första gång­en på år­tion­den. Men hur står det egent­li­gen till mel­lan de blå­gu­la la­ka­nen? Har svens­kar­nas sex­lust mins­kat, pre­cis som i en del and­ra län­der?

Li­vets kvin­tes­sens el­ler ba­ra job­bigt och trå­kigt?

Me­ning­ar­na om sex går isär, men trots att an­ta­let ta­bun och stig­ma­ti­se­ran­de fak­to­rer kring sex ald­rig va­rit så få som nu finns det myc­ket som ty­der på att vi lig­ger mind­re med varand­ra än på länge.

Ny­li­gen vi­sa­de en un­der­sök­ning att sam­lags­fre­kven­sen i USA bland gif­ta el­ler sam­man­bo­en­de ame­ri­ka­ner gått ner med 16 sam­lag per år 2010–2014, jäm­fört med 2000–2004. Bland ame­ri­ka­ner över­lag har ”sex­fre­kven­sen” sjun­kit med nio sam­lag se­dan 1995–1999.

Stu­di­en byg­ger på upp­gif­ter från Ge­ne­ral So­ci­al Sur­vey, en se­dan 1989 åter­kom­man­de un­der­sök­ning där ett na­tio­nellt re­pre­sen­ta­tivt ur­val av drygt 20 000 ame­ri­ka­ner till­frå­gas om si­na sex­u­al­va­nor.

En­ligt ar­ti­kel­för­fat­ta­ren Je­an Twenge, pro­fes­sor i psy­ko­lo­gi vid San Di­e­go Sta­te Uni­ver­si­ty, är det fram­för allt ung­do­mar och unga vux­na som har mind­re sex.

– Trots de­ras ryk­te av att ha många för­bin­del­ser har de unga i dag mind­re sex än vad de­ras för­äld­rar el­ler mor- och far­för­äld­rar ha­de när de var unga, sä­ger Je­an Twenge till Sci­ence News.

Ef­tersom unga män­ni­skor är be­tyd­ligt mer sex­u­ellt åt an­nat för ”väx­tä­ta­re” el­ler sos­ho­ku dans­hi (gräsä­tan­de män).

Men hur ser det ut i Sve­ri­ge då? Har vi svens­kar ock­så krok­nat mel­lan la­ka­nen? Sva­ret är att vi in­te vet. Den se­nas­te stör­re un­der­sök­ning­en pub­li­ce­ra­des 1996. För att rå­da bot på oviss­he­ten ska svens­kar­nas sex­va­nor kart­läg­gas nu i höst då drygt 50 000 per­so­ner ska få sva­ra på frå­gor om sex­u­ell häl­sa i en en­kät från Folk­hälso­myn­dig­he­ten.

–Först och främst är sex­fre­kvens in­te helt lätt att mä­ta, ef­tersom re­sul­ta­ten kan tol­kas på oli­ka sätt. Forsk­ning­en har hit­tills va­rit myc­ket sam­lags­fix­e­rad och in­te räk­nat med and­ra sätt att ha sex på, sä­ger Su­zann Lars­dot­ter, sex­o­log på RFSU.

Att mäng­den sex gått ner, även i Sve­ri­ge, är dock in­te otänk­bart, sä­ger hon.

– Det är fler sing­lar i dag än ti­di­ga­re och ut­an en fast re­la­tion går of­ta an­ta­let sex­till­fäl­len ner. Dess­utom har unga mer psy­kisk ohäl­sa än ti­di­ga­re och psy­kisk ohäl­sa är kopp­lat till mind­re sex.

Men en mins­kad mängd sex be­hö­ver per de­fi­ni­tion in­te va­ra nå­got ne­ga­tivt. Tvärtom.

– Att vi in­te har sam­lag li­ka of­ta som förr skul­le kun­na va­ra ett tec­ken på ökad jäm­ställd­het, att kvin­nor in­te läng­re be­hö­ver stäl­la upp mot sin vil­ja, sä­ger Su­zann Lars­dot­ter.

Den sto­ra lust­dö­da­ren, en­ligt hen­ne, är an­nars stress och press.

–Det är oftast helt för­ödan­de för sex­lus­ten. Kar­riär, för­äld­ra­skap och själv­för­verk­li­gan­de. I dag ska allt rym­mas in­om livspuss­let.

Jo­han Nilsson/tt

FOTO: KARIN MALMHAV/SVD/TT

Kart­läggs. Vad hän­der egent­li­gen mel­lan la­ka­nen i Sve­ri­ge? Har lus­ten mins­kat även här? I höst ska Folk­hälso­myn­dig­he­ten kart­läg­ga svens­ka fol­kets sex­va­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.