Snart fly­ger bi­len – men in­te för al­la

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

De själv­kö­ran­de bi­lar­na är re­dan på god väg. Nu bör­jar näs­ta kapp­löp­ning – om luft­rum­met.

Men det kom­mer san­no­likt att drö­ja in­nan de fly­gan­de bi­lar­na finns i var mans ga­rage.

Dröm­mer du om att slip­pa kö­er­na, el­ler att kun­na ta en gen­väg när det känns för långt att kö­ra runt? Det kom­mer snart att va­ra verk­lig­het.

I al­la fall rent tek­niskt. Och om du har råd.

För sam­ti­digt som fle­ra fö­re­tag re­dan har flyg­ba­ra al­ter­na­tiv finns var­ken re­gel­verk el­ler in­fra­struk­tur på plats. Även pri­set på de högt­fly­gan­de pla­ner­na lär ha en viss av­skräc­kan­de ef­fekt, kon­sta­te­rar Mi­kael Wic­kel­gren, for­dons­fors­ka­re vid hög­sko­lan i Sköv­de.

– Det är en ef­fek­tiv spärr, kost­na­den. Men även om vi skul­le ha råd, är frå­gan hur många som egent­li­gen har be­hov av en fly­gan­de bil, sä­ger han.

Sett ba­ra till tek­ni­ken är det dock re­dan nu fullt möj­ligt.

Slo­va­kis­ka Aero­mo­bil släpp­te för knappt två vec­kor se­dan sin nya mo­dell på den ex­klu­si­va bil­mäs­san Top Mar­ques i Mo­naco. Bi­len, med fäll­ba­ra ving­ar, ska gå att för­be­stäl­la in­om kort och de första le­ve­ran­ser­na är be­räk­na­de till år 2020. Prislap­pen? Mel­lan 1,2 och 1,5 mil­jo­ner eu­ro, det vill sä­ga uppe­mot 15 mil­jo­ner kro­nor.

I för­ra vec­kan släpp­te även Kit­ty Hawk, ett fö­re­tag med bland and­ra Goog­le-grun­da- ren Lar­ry Page bakom sig, bil­der på en fly­gan­de ”bil”.

Även för Lar­ry Page och hans kom­pi­sar finns dock en rad hin­der kvar in­nan de kan sät­ta sig i bi­len och fly­ga mel­lan hem­met och job­bet. Än så länge är svå­rig­he­ter­na – och skep­ti­ker­na – rätt många.

– Hur ska det här fun­ge­ra? Jag vill in­te va­ra en pes­si­mist, men vi kan ju in­te ens ta med oss al­la mo­bil­te­le­fo­ner på flyg­plan i dag för att det finns risk för att bat­te­ri­er­na bör­jar brin­na, sä­ger Mis­sy Cum­mings, fors­ka­re vid Du­ke Uni­ver­si­ty och på Na­sa, till New York Ti­mes.

Jens Bor­ne­mann/tt

FOTO: AP

Slo­va­kis­ka Aero­mo­bils se­nas­te mo­dell lan­se­ra­des ny­li­gen i Mo­naco.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.